Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-018 „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 20.04.2018

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Приложение №1 към Техническата спецификация.

6. Приложение №2 към Техническата спецификация.

7. Проект на договор.

8. Методика.

8. Образци.

 

03.05.2018 г.  Разяснение

11.05.2018 г.  Решение №1605/11.05.2018 г. за прекратяване на процедура.

 23.05.2018 г.  Обявление за възложена поръчка.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца