Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-015 ПОКАНА по реда на чл. 191, an. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обекти от реконструкцията на ВиК мрежата - Етап 1 и 2

от 04.04.2018

1. Покана

2.Опис на документите

3.Техническо предложение

4.Ценово предложение

5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

6.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

7.Проект на договор

 

25.04.2018 г.   Протокол от 25.04.2018 г.. 

15.05.2018 г.   Договор №116/02.05.2018 г.

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца