Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-010 Изготвяне на анализ разходи-ползи, бюджет и анализ относно остойностяването на дейностите в проектното предложение на Община Враца, във връзка с кандидатстването й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.