Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-010 Изготвяне на анализ разходи-ползи, бюджет и анализ относно остойностяването на дейностите в проектното предложение на Община Враца, във връзка с кандидатстването й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

03.04.2018 г.      Протокол от 03.04.2018г.

02.05.2018 г.    Договор № У-102 ОТ 25.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца