начало » Профил на купувача

Архив
2017-047 „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

от 08.11.2017

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика.

7. Образци.

8. Технически проекти.

 

21.11.2017 г.     Разяснение.

30.11.2017 г.     Разяснение 2.

08.12.2017 г.     Съобщение на основание чл. 53 от ППЗОП.

22.12.2017 г.     Протокол №1 от 22.12.2017 г.

19.01.2018 г.     Съобщение за отваряне на ценови предложения.

29.01.2018 г.     Доклад от 29.01.2018 г.

29.01.2018 г.     Протокол №2 от 19.01.2018 г.

29.01.2018 г.     Протокол №3 от 25.01.2018 г.

29.01.2018 г.     Решение №353 от 29.01.2018 г.

29.01.2018 г.     Решение №354 от 29.01.2018 г.

16.02.2018 г.     Обявление за възложена поръчка за Об. поз. №1, №4, №5 и №6.

20.03.2018 г.     Договор С-58/14.03.2018 г. по Об. поз. №2.

20.03.2018 г.     Обявление за възложена поръчка за Об. поз. №2.

13.07.2018 г.     Обявление за възложена поръчка за Об. поз. №3.

13.07.2018 г.     Договор С-175/10.07.2018 г. по Об. поз. №3.     Линеен график по Об. поз. №3.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.