начало » Профил на купувача

Архив
2017-045 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции”

от 02.11.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

7. Становище за осъществен контрол КСИ - 196/31.10.2017

 

13.11.2017 г.     Становище за осъществен контрол КСИ - 196/10.11.2017

16.11.2017 г.     Разяснение.

21.11.2017 г.     Разяснение 2.

22.12.2017 г.     Протокол от 21.12.2017 г.

22.12.2017 г.     Решение №3003 от 22.12.2017 за избор на изпълнител.

07.02.2018 г.     Обявление за възложена поръчка.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №1.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №2.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №3.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №4.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №5.

07.02.2018 г.     Договор по Об. поз. №6.

11.06.2018 г.     Допълнително споразумение №1 към договор №У-33/06.02.2018 г.

04.01.2019 г.     Обявление за приключил договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 4. 

04.01.2019 г.     Обявление за приключил договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 6. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.