Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

29.05.2020
2020-023 Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче", гр. Враца
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци       ...

21.05.2020
2020-022 „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01 над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)
1. Обявление за поръчка 2. Решение за откриване на процедура 3. Указания 4. Проекто-договор 5. Техническа спецификация 6. Методика за оценка 7. Образци       ...

22.04.2020
2020-021 Строително монтажни работи чрез изпълнение на доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях и полагане на ударопоглъщаща настилка
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци  11.05.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  18.05.2020г. Протокол от 18.05.2020 година     ...

14.04.2020
2020-020 Текущ ремонт и поддръжка на автомобили и сметосъбиращи уредби за нуждите на ОП "БКС" гр. Враца
1. Обявление за откриване 2. Решение за откриване 3. Методика за оценка 4. Образци 5. Проект на договор 6. Техническа спецификация 7. Указания 28.05.2020г. Протокол № 1 от 28.05.2020 година     ...

10.04.2020
2020-019 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Вестител“, гр. Враца“
1. Обява 2. Teхническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 15.05.2020г. Протокол от 15.05.2020 година. ...

08.04.2020
2020-018 „Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца...
„Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане ...

24.03.2020
2020-017 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 - Девенe – Чирен - /II - 15/, община Враца“
1. Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2. Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а от ЗОП. ...

18.03.2020
2020-016 „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи Общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции“
 Решение за откриване на процедура 10.04.2020г. Обявление за възложена поръчка 10.04.2020г. Договор № 376 от 31.03.2020 г. 10.04.2020г. Договор № 377 от 31.03.2020 г. ...

11.03.2020
2020-015 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа /ОПМ/- сезон 2020/2021 година“
 1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Приложение № 1 към техническата спецификация 6. Приложение № 2 към техническата спецификация 7. Проект на договор 8. Образци   03.04.2020 ...

11.03.2020
2020-014 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по ...
2020-014 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца