Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Общо деловодство

     ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

Административни услуги по общо деловодство

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч. При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.


1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД: УП-2
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • трудова книжка копие от страницата.

Срок:                                                            Такса:
21 дни                                                           3 лв.

2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН /ТРУДОВ/ СТАЖ: УП-3
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • трудова книжка копие от страницата.

Срок:                                                            Такса:
21 дни                                                           2 лв.


3. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОКАСТРЯНЕ ИЛИ ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА В РЕГУЛАЦИЯ
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
Обикновена - 14 дни               - 5 лв. /допълнително се събира такса 
                                                         по Наредба за изграждане и опазване
                                                         на зелената система на територията 
                                                         на община Враца / 

4. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ЗЕМНИ МАСИ И НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНСКОТО РАЗТОВАРИЩЕ
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                            За ФЛ: 2.00 лв.
                                                                       За ЮЛ: 5.00 лв.

ТАРИФА за използване на разтоварище:
1. Земни маси от жилищно строителство, от изкопи на подземни комуникации, пътни основни и др. – 2,00 лв./м3
2. Строителни неопасни отпадъци - 4,00 лв./м3
3. Отпадъчна фракция (варовик) - 6,00 лв./м3
4. Оборски тор и отпадъци от растителен произход - 2,00 лв./м3
5. Отпадъчна трина - 2,00 лв./м3 

5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок                                                            Такса:
7 дни                                                            5 лв.


6. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;
 • заявление по образец за прекратяване дейността;
 • удостоверение за регистрация - заверено вярно с оригинала копие;
 • списък на автомобилите на хартиен носител - заверено вярно с оригинала копие;
 • заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
 • копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и психологическа годност на водачите
 • удостоверение , че данъчно задълженото лице няма задължение за данъци и осигурителни вноски ( по БУЛСТАТ И ЕГН);

Срок:                                                            Такса:
14 дни                                                           10 лв.
 

7. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
14 дни           - за ППС над 3.5 тона-20.00 на ден или 100.00 на месец
                     - за ППС под 3.5 тона - 5.00 на ден или 25.00 на месец

8. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ПО ПРОБЛЕМИ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО БОД
Необходими документи:

 • заявление по образец.  

Срок:                                                            Такса:
30 дни                                                           10 лв.

9. Издаване на карта за безплатно паркиране на мпс, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
Необходими документи:

 • декларация по образец;
 • копие от решение на ТЕЛК;
 • актуална цветна снимка, с размер 3 на 4 см – 2 броя
 • нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания

Срок:                                                            Такса:
30 дни                                                           няма

10. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРОТОАРНО ПРАВО
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
4 дни                                                             За град Враца:
                                                                    І зона,  – 5 лв./м2
                                                                    ІІ зона – 4 лв./м2
                                                                    ІІІ, ІV зона – 3 лв./м2
                                                                    За селата:
                                                                    0,50 лв./м2

11. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Необходими документи:

 • образец на уведомление за инвестиционно предложение;

Срок:                                                            Такса:
20 дни                                                           няма


12. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
Необходими документи:

 • Декларация, подавана в дирекция Местни данъци и такси.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма

13. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Необходими документи:

 • заявление-образец.

Срок:                                                            Такса:
14 дни                                                      на основание чл.20 от ЗДОИ 
                                                                и Заповед № ЗМФ-1472
                                                                на МФ от 29.11.2011 г.

При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:
- дискета един брой - 0,50 лв. *
- CD един брой - 0,50 лв. *
- DVD един брой - 0,60 лв. *
- разпечатване една страница формат А4 - 0,12 лв. *
- ксерокопие на една страница формат А4 - 0,09 лв. *
- факс една страница формат А4 - 0,60 лв. *
- видеокасета един брой - 3,25 лв. *
- аудиокасета един брой- 1,15 лв. *
- писмена справка за една страница формат А4 - 1,59 лв. *

* Посочените цени са без ДДС.

 

14. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Необходими документи:

 • заявление-образец.

Срок:                                                            Такса:
14   дни                                                              1 лв.

 

15. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
Необходими документи:

 • заявление-образец съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството (постоянен пчелин).
 • заявление-образец съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за пчеларството (подвижно пчеларство).
 • Декларация, съгласно Закона за пчеларството.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма

16. ИСКАНЕ за издаване на становище за регистрация на животновъден обект( пчелин)
Необходими документи:

 • искане-образец.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма