Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Устройство на територията

    ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

Административни услуги по устройство на територията

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.

                                                                       
1. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
/Издаване на скици/

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост (учредено право на строеж), договор за наем;
 • удостоверение за наследници (при необходимост). 

Срок:                                                                  Такса:

За града
Обикновена - 7 дни                                            15 лв.
Бърза - 3 дни                                                     30 лв.
Експресна - 4 часа                                             45 лв.

За село
Обикновена - 7 дни                                           10 лв.
Бърза - 3 дни                                                     20 лв.
Експресна - 4 часа                                             30 лв.

Забележка: За скици с обхват над 1 дм2 таксата се увеличава с 50% за всеки 1 дм2


2. Презаверка на издадена скица на поземлен имот
/Заверка на скица след изтичане на шестмесечния срок/ 

*** Прекратена съгласно Решение №704/05.10.2018 г- на Министерски съвет

3. Издаване на виза за проектиране. 
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • документ за собственост, учредено право на строеж;
 • Документ за уредени придаваеми части към имота;
 • Договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот); 
 • Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост (при надстройка и/или пристройка на сграда–етажна собственост). 

 Срок:                                                                  Такса:

За града
Обикновена - 14 дни                                          25 лв.

За село
Обикновена - 14 дни                                          20 лв.

Забележка: За визи с обхват над 2 дм2 таксата се увеличава с 50% за всеки 1 дм2

4. Допускане изработването на изменение на влязъл в сила подробен устройствен план
/Допускане на устройствена процедура  по чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ/
Необходими документи:

 • заявление по образец 51-04;
 • заявление по образец 51-05;
 • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
 • Копие от съдебно решение (ако изменението е по реда на чл.134 ал.2 т.7 ЗУТ);
 • Скица – предложение за исканото изменение (чл. 135. ал.2 от ЗУТ);
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка (ако изменението е за промяна на границите между съседни урегулирани поземлени имота).

 

 • Срок:                                                                  Такса:
  Физ. лица за жилищно строителство - 14 дни          100 лв.
  Юрид. лица - 30 дни                                                        220 лв.
  Допускане на изменение на дворищно-регулационен план
  по съществуващи вътрешни граници   - 14 дни        50 лв.

  5. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПРЗ, ПЗ, РУП/ по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
  /Одобряване на подробен устройствен план/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
  • Копие от съдебно решение (ако изменението е по реда на чл.134 ал.2 т.7 ЗУТ);
  • Заверка от специализираните контролни органи и експлоатационни предприятия на техническата инфраструктура в зависимост от спецификата на изменението;
  • Проект за изменение на ПУП съгласно Наредба №8 на министъра на МРРБ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, ако се променят граници между съседни у.п.и.

  Срок:                                                                  Такса:
  ЧИПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП - 30 дни                    за физ. лица - 100 лв./имот
                                                                               за юрид. лица - 220 лв./имот

  6. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
  /Допускане на устройствена процедура  по чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
  • Копие от съдебно решение (ако проектът се изготвя по съдебно решение – чл.134, ал.2 т.7 ЗУТ);
  • Скица – предложение за исканото изменение на подробния устройствен план;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи (ако се променят границите между съседни урегулирани поземлени имоти .

  Срок:                                                                  Такса:
  Физ. лица за жилищно строит. Обикновена - 14 дни         100 лв.
  Юрид. лица Обикновена - 14 дни                                            220 лв.
  Физ. лица за жилищно строит. Бърза - 7 дни                       200 лв.
  Юрид. лица Бърза - 7 дни                                                        440 лв.
   
  7. ОДОБРЯВАНЕ НА КПИИ
  /Одобряване на подробен устройствен план/ 

  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • документ за собственост, учредено право на строеж - удостоверение за наследници (при необходимост);
  • копие от съдебно решение (ако изменението е по съдебно дело);
  • скица копие от действащия план;
  • разрешение от кмета на общината за изработване на КППИ;
  • проект за изменение на ПУП в три екземпляра /1 оригинал и 2 копия/;
  • инвестиционен проект в три екземпляра;
  • оценка на съответствието-доклад от фирма консултант;
  • предварителен договор за прехвърляне на собствеността с нотариална заверка;
  • предварителни договори с експлоатационните предприятия на техническата инфраструктура;
  • Талон за регистрация на договора за проектиране в КАБ по ЗКАИИП.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                                                Таксата по т. 6
                                                                              + таксата по таблица,
                                                                              умножена с коеф.1,30

  8. СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ
  /Разглеждане и одобряване на идеен проект за РС, чл. 142, ал. 2 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • документ за собственост, учредено право на строеж;
  • удостоверение за наследници /при необходимост/;
  • скица-виза /при необходимост/;
  • идеен проект в 3 екземпляра;
  • Договор в нотариална форма (при проектиране в съсобствен имот по чл.183 ал.1 ЗУТ);
  • оценка за съответствието-комплексен доклад от фирма консултант.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни.                                      0,2% от строит.стойн.,но не по-малко от табл.

  9. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
  /Разглеждане и одобряване на Технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Виза за проектиране: (задължително в случаите по чл.12,ал.3; чл.41,ал.2; чл.50, 51, 58, 59; чл.133,ал.6; чл.134,ал.6 от ЗУТ и за обекти – недвижими културни ценности);
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Разрешение за ползване (Протокол образец 16) при преустройство (промяна на предназначението) на съществуваща сграда или част от нея;
  • Инвестиционен проект по Наредба № 4 на министъра на МРРБ в 3 комплекта;
  • Решение по ОВОС по реда на ЗОПС / при необходимост;
  • Решение по ОВОС по реда на ЗООС (при необходимост);
  • Становище на РС”ПБЗН” (за строежи I и II категория );
  • Съгласуване с НИОНКЦ (за недвижими културни ценности и строежи в границите им);
  • Предварителни договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Договор в нотариална форма (при проектиране в съсобствен имот по чл.183 ал.1 ЗУТ).

  Срок:                                                                                                              Такса:
  Съгласуване и одобряване на ИП по чл.144 - 14 дни                     0,2% от строит.стойн.,но не по-малко от табл.

  Съгласуване и одобряване на ИП по чл.142 - 30 дни                     0,2% от строит.стойн.,но не по-малко от табл.

  Съгласуване и одобряване на ИП по чл.148 - 30 дни                     0,2% от строит.стойн.,но не по-малко от табл.
          

  10. Издаване на разрешение за строеж, преустройство, основен ремонт на съществуващи сгради и помещения в тях
  /Издаване на разрешение за строеж/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Одобрен инвестиционен проект в 3 комплекта;
  • Договор в нотариална форма със съсобствениците по чл.183 ал.1 ЗУТ ( при на строеж в съсобствен имот) или документите, описани в чл.183ал.2 ЗУТ(преустройство на обект-етажна собственост) или документите, описани в чл.183ал.3 ЗУТ  (присъединяване на обща част от ет. собств.);
  • Окончателен договор за прехвърляне на собственост по чл.15 ал.7 ЗУТ (при промяна на границите на поземления имот);
  • Разрешение за ползване (Протокол образец 16) при преустройство / промяна на предназначението на съществуваща сграда или част от нея;
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ, ВиК, ....).

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                      0.1 % от строителната стойност но не по-малко от табл.

  11. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл.56, ал.2 ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Договор за наем или писмено съгласие от собственика на имота, в който се поставя обекта по чл. 56 ЗУТ);
  • Одобрен инвестиционен проект;
  • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците по реда на чл. 183 ал.1 ЗУТ ( при поставяне в съсобствен имот).

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                                              20 лв.

  12. издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива;
  • Окончателен договор в нотариална форма със съсобствениците по чл.183 ал.1 ЗУТ (при строеж в съсобствен имот);
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ, ВиК, ....).

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                    Таксата по табл.2 умножена с коеф.1,30 по Приложение

  13. Издаване на разрешение за строеж на ограда / строеж по чл. 147, ал 1 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Окончателен договор за прехвърляне на собственост - придаваеми части към имота(ако има такива);
  • Скица на имота от плана за регулация/заверено копие;
  • Становище на инженер-конструктор по чл.147 ал.2 ЗУТ (инвестиционен проект за ограда с височина над 2,20 м) в 3 екземпляра;
  • Писмено съгласие от засегнатите собственици по чл.48 ал.3 ЗУТ (ако плътната част на оградата е над 60 см от терена);

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                     1 лв./м1 ограда, но непо-малко от 20 лв.

  14. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • 1. копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква, или разрешение за поставяне за обектите по чл.56 от ЗУТ;
   2. скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл.151, ал.1 от ЗУТ;
   3. проект за временна организация на движението (ВОБД), съгласуван със сектор „ПП – КАТ” при ОД на МВР при извършване на СМР в улична регулация;
   4. заповед за въвеждане на временна организация на движението и протокол, че същата е въведена;
   5. документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква);
   6. документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл.11, ал.3;
  • Срок:                                                     Такса:
   7 дни                                                     депозит 50лв./м2 разкопана площ
   Забележка:гаранцинната вноска се възстановява след изтичане на минималния гаранционен срок

   15. Регистриране на строеж от четвърта категория
   /Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория/
   Необходими документи:
  • заявление по образец;
  • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
  • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат-а)разрешение за строеж (акт за узаконяване); б)протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; в)заверена заповедна книга; г)акт обр.14 за приемане на конструкцията; д)констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения; е)документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; ж)документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа;
  • Снимков материал на фасади и прилежащо околно пространство;
  • Технически паспорти 2 бр. в цифров и графичен вид.

  Срок:                                                                  Такса:
  14 дни                                                               400 лв.

  16. Регистриране на строеж от пета категория
  /Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от V категория/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
  • Копие от разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  • Заверена заповедна книга;
  • Акт обр.14 за приемане на конструкцията, сертификати за вложените материали;
  • Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;
  • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
  • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа);
  • Снимков материал на фасади и прилежащо околно пространство;
  • Технически паспорти 2 бр. в цифров и графичен вид.

  Срок:                                                                  Такса:
  14 дни                                                              250 лв.

  17. Издаване на удостоверение за ползване на строеж от VI категория, по чл. 56 или чл. 151 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Документ за собственост (учредено право на строеж, договор за наем);
  • Становище от инженер – конструктор за завършване на обекта;
  • Становища за въвеждане в експлоатация от държавните контролни органи, съобразно спецификата на строежа/обекта;
  • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

  Срок:                                                                  Такса:
  14 дни                                                              50 лв.

  18. СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО ПО § 184 АЛ.7 ОТ ЗУТ
  Необходими документи:

  • молба свободен текст;
  • документ за собственост;
  • квитанция за платена такса.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                                               50 лв.

  19. съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване по § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и издаване на оценка за съответствие по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Разрешение за ползване (протокол образец 16) при преустройство (промяна на предназ-начението) на съществуваща сграда или част от нея;
  • Инвестиционен проект по Наредба № 4 на МРРБ - 3 комплекта със следните проектни части;
  • Нотариално заверена декларация за времето за извършване на строежа;
  • Съгласуване с Министерство на културата (за недвижими културни ценности и строежи в охранителните им граници);
  • Предварителни договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                      0.2 % от строителната стойност но не по-малко от табл. Приложение

   20. Издаване на акт за узаконяване на незаконно изграден строеж
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Копие от документи за собственост или учредено право на строеж;
  • Заявление - декларация от собственика за извършено незаконно строителство в срока по § 184, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ;
  • Наказателно постановление, документ за платена глоба;
  • Становище от главния архитект за изготвяне на проект-заснемане за узаконяване;
  • Одобрен инвестиционен проект – заснемане за узаконяване;
  • Договор в нотариална форма от съсобствениците по чл.183 ал.1 ЗУТ ( при узаконяване на строеж в съсобствен имот) или декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите на етажните собствениципо чл.183 ал.2 ЗУТ( при узаконяване на строеж в етажна собственост);
  • Разрешение за ползване (Протокол образец 16) при узаконяване на преустройство (промяна предназначението) на съществуваща сграда или част от нея.

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                   0.3 % от строителната стойност но не по-малко от табл. в троен размер
  Приложение

  21. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на изгубени проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
  /Възстановяване на строителни книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ/
  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • Копие от документи за собственост или учредено право на строеж;
  • Разрешение за ползване на обект (протокол образец № 16) при възстановяване на одобрени инвестиционни проекти за преустройство (промяна предназначението) на сграда или част от нея;
  • Разрешение за строеж или други документи от издадените строителни книжа наобекта, чийто инвестиционни проекти се възстановяват;
  • Инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 на министъра на МРРБ – 3 комплекта;
  • Комплексен доклад по чл.142, ал.6 т.2 ЗУТ;
  • Условия за ползване на инженерните мрежи от експлоатационните предприятия.

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                 0.2 % от строителната стойност, но не по-малко от табл. 

  22. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 54а, АЛ. 2 ОТ ЗКИР (ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ)

  Необходими документи:

  • заявление по образец чл.54а; 
  • 2 бр. Папка - геодезично заснемане;
  • 1 бр. диск с данни на цифровия модел;

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                               10 лв.

  23. Издаване удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
  /Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ за собственост или учредено право на строеж, договор за наем;
  • Помощен план по чл.13, ал.1 /ал.2/ от ППЗСПЗЗ;
  • Други.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                                                50 лв.

  24. Издаване на удостоверение за търпимост на изградени строежи по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ
  /Издаване на удостоверения за търпимост/

  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Нотариално заверена декларация за времето на изграждане;
  • Геодезично заснемане на строежа по реда на ЗКИР, проверено от СГКК-Враца, ако той не е нанесен в кадастралния план/кадастралната карта.

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                                   20 лв.

  25. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ
  /Издаване на удостоверения за степен за завършеност на строеж/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • документ за собственост, учредено право на строеж;
  • удостоверение за наследници /при необходимост/;
  • разрешение за строеж;
  • снимков материал за обекта;
  • протокол за достигнати нива.

  Срок:                                                               Такса:
  7 дни                                                               20 лв.

  26. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
  /Удостоверения за идентичност на УПИ/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ/административен акт с първоначални данни за имота.

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                               10 лв.

  27. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБОСОБЕНИ ДЯЛОВЕ
  /Издаване на удостоверения по чл. 202 за доброволна делба/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                               10 лв.
   
  28. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ИГРАЛНА ЗАЛА ДО ОСНОВНИ ИЛИ СРЕДНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ за фирмена регистрация.

  Срок:                                                               Такса:
  Обикновена услуга - 14 дни                                100 лв.
  Бърза услуга - 7 дни                                           200 лв. 

  29. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 14 дни                      10 лв.
  Бърза услуга - 7 дни                                 20 лв.
  Експресна услуга - 3 дни                           30 лв.

  30. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася КПИИ;
  • Копие от съдебно решение (ако проектът се изготвя по съдебно решение – чл.134, ал.2, т.7 ЗУТ);
  • Заповед на Кмета за разрешаване изработването на КПИИ;
  • Проект за изменение на ПУП, съгласно Наредба № 8 на министъра на МРРБ;
  • Инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 на министъра на МРРБ;
  • Решение по ОВОС по реда на Закона за опазване на природната среда;
  • Оценка за съответствието по чл.143 ал.1 т.1от ЗУТ;
  • Становище на РСПАБ (за строежи I и II категория);
  • Предварителни договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. (ако изменението на ПУП е за промяна на границите между съседни у. п. и.).

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                                                (Таксата по т.5+Таксата по таблица) х 1.30

  31. Издаване на копия от документи и чертежи, съхранявани в техническия архив
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ за собственост или учредено право на строеж.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 14 дни                           3 лв. за лист; /A4/
                                                                       7 лв. за чертеж /A3-A0/
  Бърза услуга - 7 дни                                      6 лв. за лист;
                                                                       14 лв. за чертеж

  32. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях, съхранявани в техническия архив.
  /Издаване на удостоверение за заверено копие от протокол,заповед,кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция „Контрол по строителството”/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Преписи от документи;
  • Копия от планове и документация.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                                  А4 - 3 лв.
                                                                            А3, А0 - 5 лв.
  Бърза услуга - 3 дни                                           А4 - 6 лв.
                                                                            А3, А0 - 10 лв.

  33. Презаверка /промяна/ на издадена виза за проектиране
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Документ за уредени придаваеми части към имота/;
  • Договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот);
  • Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост (при надстройка и/или пристройка на сграда–етажна собственост).

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                                  10 лв.
  Бърза услуга - 3 дни                                          20 лв.
   
  34. Проверка на достигнато ниво фундаменти за съответствието на строежа със строителните книжа и ПУП по чл. 159, ал. 3 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                        20 лв.
  Бърза услуга - 3 дни                                40 лв.
   
  35. Издаване на заповед за прокарване на временен път по чл. 190 ал. 6 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Проект-предложение от инженер-геодезист за трасе и вертикална планировка на временния път и засегнатите площи и части от поземлени имоти;
  • Съгласуване (становища) на проекта от експлоатационните дружества на техническата инфраструктура.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 30 дни                      20 лв.
  Бърза услуга - 14 дни                               40 лв.
   
  36. Издаване на заповед за установяване право на преминаване през чужд поземлен имот по чл. 192 ал. 2 ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Документ за собственост, учредено право на строеж или ползване;
  • Предложение за трасе на преминаване.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 30 дни                      20 лв.
  Бърза услуга - 14 дни                               40 лв.
   
  37. ИЗздаване на заповед за свободен достъп в недвижим имот по чл. 194 ал. 1 ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Документ за собственост, учредено право на строеж или ползване;
  • Предложение с указано трасе на достъпа и засегнатата площ.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 14 дни                                20 лв.
  Бърза услуга - 7 дни                                           40 лв.
   
  38. Учредяване на право на прокарване на отклонения от общите инженерни мрежи през чужд поземлен имот по чл. 193 от ЗУТ
  /Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Документите за собственост на захранвания имот;
  • Отказана покана за сключване на договор с нотариална заверка на подписите (при чл. 193, ал.3);
  • Ситуация /трасе/ по одобрения устройствен план / инвестиционен проект.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 30 дни                                40 лв.
  Бърза услуга - 14 дни                                         80 лв.
   
  39. ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СТРОЕЖИ КАТО НЕГОДНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ
  / Освидетелстване на строеж по чл. 192 от ЗУТ/

  *** Прекратена съгласно Решение №704/05.10.2018 г- на Министерски съвет
   
  40. ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАКОННО ИЗГРАДЕН СТРОЕЖ В СОБСТВЕН ИМОТ
  Необходими документи:

  • уведомление по чл.197, ал.1 от ЗУТ - свободен текст;

  Подава се един брой до Община Враца и един брой до Агенцията по кадастъра.
   
  41. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЯНА НА ВЛЯЗЛА В СИЛА ЗАПОВЕД ЗА ОТЧУЖДЕНИЕ
  Необходими документи:

  • заявление свободен текст;
  • заповедта на която се иска изменението или отмяната.

  Срок:                                                                  Такса:
  30 дни                                                              няма
   
  42. Отразяване на изменения в издаденото разрешение за строеж при условията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
  /Разглеждане и одобряване на проекти за преработка към РС и издаване на заповед по чл. 154от ЗУТ, с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет/
  Необходими документи:

  • заявление по образец; 
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Инвестиционен проект по Наредба № 4 на МРРБ – 3 комплекта със следните проектни части.

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                   50% от таксата по т.10
   
  43. ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление от заинтересованите лица или служебно нареждане на кмета;
  • заповедта по чл.190 до чл.194 от ЗУТ, придружена с проектна документация.

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 30 дни                                20 лв.
  Бърза услуга - 14 дни                                         40 лв.
   
  44. Издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР (за внесено геодезично заснемане на строеж) и по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация
  /Проверка и заверяване на екзекутивна документация//

  *** Прекратена съгласно Решение №704/05.10.2018 г- на Министерски съвет


  45. Презаверка на издадено разрешение за строеж при условията на чл. 153, ал. 3 и 4 от ЗУТ
  Необходими документи:

   

  • заявление по образец; 
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
  • Оригиналният екземпляр на издаденото разрешение за строеж.

   

 • Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                                  50% от таксата по чл.36, т.7

  46. Присъствие на служител за контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл.157, ал.2 ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  

  Срок:                                                                  Такса:
  7 дни                                                                  20 лв.

  47. Издаване на комбинирана скица на поземлен имот от действуващия и предходни подробни устройствени
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                         за град Враца        20 лв.
  Бърза услуга - 3 дни                                     за селата                15 лв.
   

  48. Издаване на удостоверение за ползване на строеж от VI категория, по чл. 56 или чл. 151 от ЗУТ
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Документ за собственост (учредено право на строеж, договор за наем);
  • Становище от инженер – конструктор за завършване на обекта.

   

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                         50 лв.
    
  49. Издаване на разрешение за временно ползване на тротоари, улични платна и свободни обществени площи за строителна площадка
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  
  • Копие от Разрешение за строеж.

  Срок:                                                                  Такса:
  3 дни                                                                   за 1-ва зона 5 лв./кв.м/мес.
                                                                               за 2-ра зона 4 лв./кв.м/мес.

                                                                               за 3-та зона 3 лв./кв.м/мес.
                                                                               за 4-та зона 1 лв./кв.м/мес.

                                                                               за селата 0.5 лв./кв.м/мес.

  50. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
  Необходими документи:

  • заявление по образец;  

  Срок:                                                                  Такса:
  1 ден                                                                   3 лв.
   

  Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.

   

  Приложение

  ЗОНА

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  I-ва зона

  лв./м2 РЗП

  II-ра зона

  лв./м2 РЗП

  III-та зона

  лв./м2 РЗП

  IV-та зона

  лв./м2 РЗП

  Села,

  извънселищни

  територии

  Многофамилни жилищни сгради

  3.00

  2.50

  1.75

  1.25

  0.50

  Сгради за обществено обслужване

  2.50

  2.00

  1.50

  1.00

  0.50

  Производствени сгради

  2.00

  1.75

  1.25

  0.80

  0.50

  Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради

  1.50

  1.25

  1.00

  0.75

  0.50

  Допълващо застрояване с домакинско предназначение

  -

  1.00

  0.75

  0.50

  0.50

  Линейни строежи- за 1 мl

  1.00

  0.25

  0.25

  0.25

  0.25