Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Общинска собственост

     ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по управление на общинска собственост

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 ч.

   При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.


1. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Необходими документи:

 • заявление - свободен текст;
 • регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали;
 • прономеровани и прошнуровани;
 • лиценз за упражняване на дейността.

Срок:                                                     Такса:
3 дни                                                     3.00 лв.

2. Уведомление за упражняване на търговска дейност

Необходими документи:

 • уведомление - по образец;  
 • актуално удостоверение за съдебна регистрация;
 • ЕИК в случаите, когато лицето е търговец и удостоверение за членство в Регионалната занаятчийска камара, когато се упражнява занаят (независимо от съдебната регистрация), или лицето е самостоятелно работещ майстор;
 • удостоверения за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните;
 • свидетелство за регистрация на фискалното устройство.
 • копие от документ за собственост /копие от договор за наем/;

Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

3. Заявление за търговска дейност - летни тераси

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 4. Заявление за търговска дейност - сезонна търговия

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

5. Уведомление за удължено работно време

 Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • протокол за измерено ниво на шума в най-близката жилищна сграда, издаден от органите на РЗИ Враца;
 • удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците и наемателите на жилищната сграда);
 • писмено становище на РПУ Враца;

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

6. Категоризация на заведения за хранене и развлечение (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Необходими документи:

 • заявление за категоризиране по образец; 
 • декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • формуляр по образец за определяне на категорията;
 • копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:        60 дни                                 

Такси:
до 20 места за сядане - 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.
над 300 места за сядане – 2 000 лв.

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):   

до 20 места за сядане – 130 лв.
от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.
от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.
над 300 места за сядане – 1 800 лв.

7. Категоризация на места за настаняване

Необходими документи:

 • заявление за категоризиране по образец;
 • декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • формуляр по образец за определяне на категорията;
 • копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:  60 дни                                      

Такса:
За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1200 лв.
от 151 до 300 стаи - 1900 лв.
от 301 до 500 стаи - 2800 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:    

 до 30 стаи - 450 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1700 лв.
от 301 до 500 стаи - 2500 лв.
над 500 стаи - 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
до 20 стаи - 200 лв.
от 21 до 40 стаи - 400 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2000 лв.
над 100 стаи - 4000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:    
до 20 стаи - 180 лв.
от 21 до 40 стаи - 360 лв.
от 41 до 60 стаи - 850 лв.
от 61 до 100 стаи - 1800 лв.
над 100 стаи - 3600 лв.

 

8. Категоризация на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
Необходими документи:
• заявление за категоризиране по образец;   
• формуляр по образец за определяне на категорията;     
• копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
• изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
• документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

За категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

за едно легло – 10 лв. на легло
за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой
за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:     

за едно легло – 9 лв. на легло
за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой
за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой

 

9. Промени  

Необходими документи:   заявление по образец;       повишаване на катег на ЗХР      повишаване на катег. на МН 

 • При промяна на категория на туристически обект се заплащат следните такси:

1. В случаите по чл. 134, ал. 1 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1 от Закона за туризма.

2. В случаите по чл. 134, ал. 5 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 150 лв.

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в Националния туристически регистър, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси: 

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 50 лв.

10.Издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.

11.Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект или при захабяване на издадената - 50 лв.


12. Прекратяване на наемните отношения за общински имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                  Такса:
до 14 дни                                                          няма

13. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • договор за покупко-продажба, нотариален акт, съдебно решение и др.;
 • платежен документ, че имота е изплатен окончателно.

Срок:                                                                  Такса:
до 4 месеца                                                     няма


14. Предоставяне под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост след провеждане на търг или конкурс

Необходими документи:

 • обявяване на търг или конкурс със заповед на кмета;
 • организиран търг или конкурс за отдаване под наем;
 • влязла в сила заповед на кмета за определяне на спечелилия търга или конкурса;
 • окомплектоване на досие (договор, заявление, оферта и квитанция за гаранционна вноска).

Срок: до 30 дни след заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга или конкурса
Такса: заплаща се за тръжни книжа, определена със заповед на кмета

15. Издаване на допълнително споразумение към договор за наем

Необходими документи:

 • искане по образец; 
 • декларация по § 2 от ДР на НРПУРОИ (по образец). 

Срок:                                                        Такса:
до 30 дни                                                няма

16. Отдаване под наем на имоти за нуждите на политически партии и синдикални организации

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • решение за учредяване (или регистриране на представителство в гр. Враца);
 • декларация, че съответната политическа сила не притежава годни за постоянно ползване помещения.

Срок:                                                        Такса:
1 месец                                                   няма


17. Установяване на жилищни нужди

 Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • декларация за семейно положение и имотно състояние (чл.4 ал.3 от НУРУРОЖ на ОбС – Враца) по образец; 
 • Служебни бележки за доходите на семейството за 12 месеца назад (за безработни лица 1. Справка актуално състояние на всички трудови договори от НАП-Враца; Бележка от Бюрото по труда-Враца;
 • Удостоверение от Агенция по вписванията за вписвания, отбелязвания и заличаване за лице за 10/десет/ годишен период по местоживеене за всички членове на семейството;
 • Копие от документ за самоличност / копие от акт за раждане за деца под 18 год.

Срок:                                                                  Такса:
60 дни                                                                2 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Отнася се за всички членове на семейството – законни съпруг и съпруга и непълнолетните им деца.

18. Настаняване в общинско жилище

Необходими документи:

 • декларация за семейно положение и имотно състояние по образец; 
 • документ от съдията по вписванията за извършени сделки с имоти по местоживеене на всички членове на семейството;
 • лична карта.

Срок:                                                                  Такса:
10 дни след                                                     3 лв.
освобождаване на жилището

19. Замяна на наето общинско жилище по доброволно споразумение

 Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • нотариално заверени декларации за замяната от двете страни;
 • служебна бележка от БКС - Враца, че са редовни наематели, квитанции за платени консумативи до предходния месец.

Срок: 1 месец
Такса: при разрешение за замяна - такса за издаване на настанителни заповеди 2 х 3 лв.

20. Продажба на общински жилища

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • декларация за семейно положение и имотно състояние във връзка с Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд - по образец; 
 • служебна бележка за доходи за 12 месеца на работещите членове от семейството (за безработни лица удостоверение от “Бюро по труда” или нотариално заверена декларация);
 • удостоверение от Агенцията по вписванията за продаден или прехвърлен имот по местоживеене за всички членове на семейството;
 • служебна бележка за липса на задължения (ел. енергия, ВиК, топлофикация и др.).

Срок: до 30 дни след решението на Общински съвет
Такса: 5 лв. за комплект документи по образец

21.Прекратяване на съсобственост за недвижим имот между общината и други лица

Необходими документи:

 • заявление от съсобственика;  
 • оригинална скица за имота от службата по кадастъра;
 • документ за собственост на имота;
 • копие от съдебна регистрация на ЕТ или юридическото лице и удостоверение за актуално състояние.

Срок: до 30 дни след решението на Общински съвет
Такса: не се заплаща

22.Изкупуване право на собственост върху общински урегулиран поземлен имот или поземлен имот, в който е/са изграден/и сграда/и с учредено право на строеж – по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за учредено (отстъпено или признато) право на строеж;
 • документ за законно прехвърлено право на строеж на роднини по права линия или на правоприемниците на юридически лица, ако е налице такова;
 • разрешение за строеж или акт за уЗаконяване на строежа;
 • копие от одобрен архитектурен проект на сградата;
 • документ за собственост на сградата;
 • оригинална скица за имота от служба по кадастър - Враца (за имоти в регулация на гр.Враца);
 • копие от съдебната регистрация на едноличния търговец или юридическото лице и удостоверение за актуално състояние;

Срок: до 30 дни след решението на Общински съвет
Такса: не се заплаща

23. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване на обект, построен върху общинска земя

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост или копие от договора за учредено право на строеж;
 • оригинална скица от службата по кадастъра(за имоти в регулация на гр.Враца);
 • нотариално заверено съгласие от съсобственици на сградата (при необходимост);
 • одобрен идеен или архитектурен проект за пристройка/надстройка;
 • копие от съдебната регистрация на едноличния търговец или юридическото лице и удостоверение за актуално състояние;
 • снимков материал.

Срок: до 30 дни след решението на Общински съвет
Такса:
не се заплаща

24. Доплащане разлика в квадратура и издаване анекс към договор за учредено право на строеж

Необходими документи:

 • заявление свободен текст;
 • одобрен архитектурен проект;
 • договор за учредено право на строеж;
 • оригинална скица за имота от служба по кадастър - Враца.

Срок: до 30 дни след решението на комисията назначена със заповед на кмета
Такса:
няма

25. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти частна общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление или докладна с мотиви за предоставяне;
 • съдебно решение за регистрация.

Срок: до 30 дни след решение на Общински съвет
Такса: няма

26. Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • декларация за имотно и материално състояние - по образец; 
 • жилищно-спестовна книжка;
 • документи удостоверяващи правото на левова компенсация - нотариален акт /при закупено готово жилище/; протокол за приемане в ЖСК, предварителен договор за покупко-продажба, строителен протокол, протокол за строителна линия; нотариален акт за терена на строителство, регистрация на фирмата и актуално състояние на същата /при закупено жилище от строителна фирма/

Срок: 3 месеца
Такса: няма
 
27. Издаване на дубликати и заверени копия от документи

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от Съдебна регистрация на юридическото лице или документ за правоприемник.

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена -  7 дни                                       2 лв.
бърза - 3 дни                                                  3 лв.
експресна - 1 ден                                          4 лв.
Посочените цени са за първа страница. За всяка следваща се заплаща такса намалена с 50% от основната. 

28. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ, удостоверяващ собствеността (нотариален акт, договор, др.);
 • Копие от съдебна регистрация на юридическото лице или документ за правоприемник;
 • оригинална скица на имота от кадастъра.

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.


29. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • документ за собственост (нотариален акт, Договор от, Други документи);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Копие от Съдебна регистрация на юридическото лице или документ за правоприемник (копие от лична карта);
 • Оригинална скица на имота от регулационния план; 
 • Оригинална скица на Кадастралната карта. 

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.
            

30. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън  регулация

Необходими документи:

 • 2 броя декларации по образец за имоти в регулация; 
 • 2 броя декларации по образец за имоти извън регулация; 
 • оригинална скица на имота;
 • удостоверение за търпимост на сградата (при липса на строителни документи);
 • удостоверение за наследници /при необходимост/;
 • удостоверение за данъчна оценка.

Срок:                                                                 Такса:
обикновена -  30 дни                                      10 лв.
бърза - 14 дни                                                  20 лв.

31. Издаване на заповед по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

(ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • заповед на кмета за признаване право на ползване;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/.

Срок: 14 дни                                                                Такса: 35 лв.

32. Издаване на заповед по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

(РЕГИСТРАЦИЯ / ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ТЕРИТОРИИ ПО § 4 ОТ ЗСППЗ)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/.

Срок: 7 дни                                                           Такса: 10 лв.

 

33. Издаване на заповед по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

(Издаване скица на поземлен имот по §4 в района на "ВРАЧАНСКИТЕ" ЛОЗЯ" землище гр.ВРАЦА)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/.

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                            10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

 

34. Издаване на заповед по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

(Презаверка на скица на поземлен имот по §4 в района на "ВРАЧАНСКИТЕ" ЛОЗЯ" землище гр.ВРАЦА)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/.
 • оригинална скица на имота

Срок: 7 дни                                                           Такса: 3 лв.

 

35. Издаване на заповед по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

(Издаване на характеристика на имот по §4 в района на "ВРАЧАНСКИТЕ" ЛОЗЯ" землище гр.ВРАЦА за определяне на данъчна оценка )

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/.
 • скица на имота

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                            10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

36. Договор за наем на земеделски земи, стопанисвани от Община Враца

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за самоличност или актуално състояние на фирма;
 • Копие от регистрационна карта като земеделски производител със заверка за текущата година;.
 • Пълномощно (при необходимост). 

Срок: 30 дни                                                                  Такса: няма

37. Анекс към Договор за наем на земеделски земи, стопанисвани от Община Враца

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие или оригинал на Договор  или Анекс (за предходна година)
 • Документ за самоличност или актуално състояние на фирма;
 • Пълномощно (при необходимост). 

Срок: 30 дни                                                                  Такса: няма

38. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина

(Разрешително за почистване на сухи дървета – чл. 32, ал. 2 от ЗОСИ)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни и уреждане на отношения с наследници; 
 • Документ за самоличност - копие;
 • Документ за собственост на имота (Нотариален акт, Решение на Общинска служба);
 • Актуална скица на имота; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост); 
 • Пълномощно (при необходимост);
 • Протокол на лицензиран геодезист от трасиране на имота. 

Срок: 7 дни                                         Такса: 2 лв. за разрешителното

 

39. Изплащане рента за земеделска земя /бели петна/

Необходими документи:

 • заявление по образец; 


40. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   7дни                                                               2 лв.