Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Общинска собственост

     ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по управление на общинска собственост

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 ч.

   При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.


1. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Необходими документи:

 • заявление - свободен текст;
 • регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали;
 • прономеровани и прошнуровани;
 • лиценз за упражняване на дейността.

Срок:                                                     Такса:
3 дни                                                     3.00 лв.

2. Уведомление за упражняване на търговска дейност

Необходими документи:

 • уведомление - по образец;  
 • актуално удостоверение за съдебна регистрация;
 • ЕИК в случаите, когато лицето е търговец и удостоверение за членство в Регионалната занаятчийска камара, когато се упражнява занаят (независимо от съдебната регистрация), или лицето е самостоятелно работещ майстор;
 • удостоверения за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните;
 • свидетелство за регистрация на фискалното устройство.
 • копие от документ за собственост /копие от договор за наем/;

 

Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

3. Заявление за ползване на общинска площ пред собствен обект, за сервиране/търговия на открито

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 
 • Одобрена схема от главния архитект или снимков материал;
 • Квитанция за последно платена месечна такса

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

4. Заявление за сезонна търговия на открито

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 
 • Одобрена схема от главния архитект и/или снимков материал;
 • Квитанция за последно платена месечна такса

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

5. Уведомление за удължено работно време

 Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • протокол за измерено ниво на шума в най-близката жилищна сграда, издаден от органите на РЗИ Враца;
 • удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците и наемателите на жилищната сграда);
 • писмено становище на РПУ Враца;

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

6. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
  г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
  д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
  е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:        90 дни                                 

Такси:
до 20 места за сядане - 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.
над 300 места за сядане – 2 000 лв.

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):   

до 20 места за сядане – 130 лв.
от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.
от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.
над 300 места за сядане – 1 800 лв.

 

7. 2047 Категоризация на места за настаняване

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
  г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
  д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
  е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:  90 дни                                      

Такса:
За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1200 лв.
от 151 до 300 стаи - 1900 лв.
от 301 до 500 стаи - 2800 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:    

 до 30 стаи - 450 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1700 лв.
от 301 до 500 стаи - 2500 лв.
над 500 стаи - 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
до 20 стаи - 200 лв.
от 21 до 40 стаи - 400 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2000 лв.
над 100 стаи - 4000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:    
до 20 стаи - 180 лв.
от 21 до 40 стаи - 360 лв.
от 41 до 60 стаи - 850 лв.
от 61 до 100 стаи - 1800 лв.
над 100 стаи - 3600 лв.

 

8. Категоризация на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги, и регистрация на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости:

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за регистрация, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

  Срок:  90 дни


  за едно легло – 10 лв. на легло
  за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой
  за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

  За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:     

  за едно легло – 9 лв. на легло
  за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой
  за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой

 

9. 2008;2048 Промени  

Необходими документи:   заявление по образец;       повишаване на катег на ЗХР      повишаване на катег. на МН 

 • При промяна на категория на туристически обект се заплащат следните такси:

1. В случаите по чл. 134, ал. 1 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1 от Закона за туризма.

2. В случаите по чл. 134, ал. 5 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 150 лв.

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в Националния туристически регистър, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси: 

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 50 лв.

 

10. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.

Необходими документи:

 • заявление за издаване на дубликат по образец; 
  Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

11. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект или при захабяване на издадената - 50 лв.


12. Прекратяване на наемните отношения за общински имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Квитанция за последно платена месечна такса

Срок:                                                                  Такса:
14 дни                                                                няма

 

13. 1988 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост (нотариален акт, договор, други)

Срок:                                                                  Такса:
30 дни                                                                няма

 

14. Отдаване под наем на имоти за нуждите на политически партии и синдикални организации

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава или документ, удостоверяващ, че на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал.1, т.6 от Изборния кодекс

Срок:                                                        Такса:
30 дни                                                      няма

 

15. Настаняване в общинско жилище

Необходими документи:

 • Молба (свободен текст); 
 • Декларация за семейно положение и имотно състояние по образец; 
 • Документ, удостоверяващ годишните доходи на членовете на семейството за последните 12 месеца а именно:
  а) служебни бележки по месторабота – при трудово или служебно правоотношение;
  б) копия от подадени данъчни декларации – при наличие на други доходи;
  в) документ от „Бюро по труда“ – Враца – за регистрация като безработен или справка за актуално състояние на всички трудови  договори от НАП – Враца;
  г) документ от Районно управление „Социално осигуряване“ (РУСО) – за получаване на пенсия или друг документ, удостоверяващ размер на доходите на кандидатите;
  д) документ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца, че лицето получава целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП), както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;
 • Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – за определяне степента на нетрудоспособност, заверен съм датата на подаване на молбата;
 • Когато е декларирано имущество по чл. 4, ал 1, т. 5 от НУРУРОЖ се прилагат документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензиран оценител;
 • Удостоверение от Агенция по вписванията за вписвания, отбелязвания и заличавания за лице, за 10 /десет/ годишен период по местоживеене за всички членове на семейството;
 • Копие от документ за самоличност/ акт за раждане за деца под 18 години/

Срок:                                                                  Такса:
При освобождаване                                     3 лв.
на общинско жилище

 

16. Продажба на общински жилища

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за семейно положение и имотно състояние във връзка с Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд – по образец; 

Срок: След влизане в сила на решението на Общински съвет – Враца
Такса: 5 лв. за комплект документи по образец

 

17.  Прекратяване на съсобственост за недвижим имот между общината и други лица

Необходими документи:

 • Заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост (Нот. акт, Договор, друг документ); 
 • Оригинална скица на имота от действащия Устройствен план;
 • Оригинална скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса: 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота

 

18. Изкупуване право на собственост върху общински урегулиран поземлен имот или поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, в който е/са изградена/и страда/и с учредено право на строеж

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за  учредено (отстъпено или признато) право на строеж;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за законно прехвърлено право на строеж на роднини по права линия или на правоприемниците на юридически лица, ако е налице такова;
 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
 • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата;
 • Копие от документ за собственост на сграда/и, на обектите в сграда – етажна собственост или констативен акт от общинската администрация, че строежът е изпълнен в груб вид;
 • Оригинална скица от Кадастралната карта – за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса: 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота

 

19. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване на обект, построен върху общинска земя

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Оригинална скица/схема за обекта от Кадастралната карта – за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Архитектурен или Идеен проект, одобрен от  Гл. архитект на Община Враца;
 • Конструктивна експертиза – при необходимост;
 • Нотариално заверено писмено съгласие от съсобствениците, по реда на чл. 183 от Закона за устройство на територията;    
 • Копие от документа за собственост (Нот. акт, Договор, друг документ);
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса:
50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота
 

20. 2095 Издаване на дубликати и заверени копия от документи

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена -  7 дни                                       2 лв.
бърза - 3 дни                                                   3 лв.
експресна - 1 ден                                          4 лв.
Посочените цени са за първа страница. За всяка следваща се заплаща такса намалена с 50% от основната. 

21. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.


22. 2021 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.
            

23. 2878 Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за имоти в/извън регулация

Необходими документи:

 • Декларация по образец за имоти в регулация – 2 броя; 
 • Декларация по образец за имоти извън регулация – 2 броя; 
 • Оригинална скица на имота от Служба по геодезия, картография и кадастър Враца;
 • Оригинал на актуална скица от Регулационния план на населеното място, издадена от Община Враца (за имоти в регулация - селата);
 • Характеристика на имота (за имоти извън регулация);
 • Удостоверение за търпимост на сградата (при липса на строителни документи);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Удостоверение за данъчна оценка;
 • Други документи удостоверяващи наследствени права

Срок:                                                                 Такса:
обикновена -  30 дни                                      10 лв.
бърза - 14 дни                                                  20 лв.

 

24. Регистрация / промяна на собственика на поземлен имот в територии по §4 от ЗСПЗЗ

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 •  Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок: 7 дни                                                           Такса: 10 лв.

 

25. Издаване на скица на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                           10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

 

26. Презаверка на скица на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Оригинална скица на имота

Срок: обикновена – 7 дни                           Такса: 5 лв.

 

27. Издаване на характеристика на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица на имота;
 • Удостостоверение за регистрация на поземлен имот от ПНИ на територии по §4 в района на "Врачанските лозя"

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                           10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

 

28. 2006 Издаване на разрешително за почистване на дървета – чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗОСИ

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни и уреждане на отношения с наследници – по образец ;
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Решение на Общинска служба „Земеделие“, други документи);
 • Копие от скица на имота; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост); 
 • Протокол на лицензиран геодезист от трасиране на имота;
 • Мотивационно писмо (при цялостно почистване на имота)

Срок: 7 дни                                                      Такса: 2 лв.

 

29. Изплащане на рента на земеделска земя (бели петна)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни и уреждане на отношения с наследници – по образец ;
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Решение на Общинска служба „Земеделие“, други документи);
 • Копие от скица на имота; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост); 
 • Пълномощно от останалите наследници, нотариално заверено (при необходимост)

  Срок: 90 дни                                       Такса: няма


30. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   7дни                                                               2 лв.


31. 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   7дни                                                               2 лв.