Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Гражданско състояние

    ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 
1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Необходими документи:
- лични карти на родители.

Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                     1 лв. за обложка
 
2. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Срок:                                                     Такса:
обикновена - до 7 дни                     10.00 лв. 
 
3. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Необходими документи:
- заявление по образец;
- преведен и легализиран с апостил чужд документ оригинал; многоезичен акт
- лични карти на родителите;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
5 дни                                                     няма
 
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Необходими документи:
- 2 броя декларации по образец; 
- 2 броя медицински свидетелства.

Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Срок:                                                     Такса:
 -                                                          1 лв. за обложка
 
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Необходими документи:
- съобщение за смърт;
- документ за самоличност на починалото лице.

Срок:                                                     Такса:
Веднага                                                няма
 
 
6. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за самоличност на титуляра /за лица под 18 години - лична карта на родител/;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена - 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                7.00 лв.


7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за самоличност на титуляр;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                7.00 лв.

8. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта на наследник;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

9. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              10.00 лв.
експресна – 1 час                                 10.00 лв.


10. Припознаване на дете– комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лични карти на родителите;
- стар акт за раждане (оригинал).

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              5.00 лв.
Забележка : срокът е 3 месеца при условията на чл.65, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от Семейния кодекс
 
11. Издаване на удостоверение за наследници - комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта на наследник;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 5 дни   за лица починали преди 1978 г.        5.00 лв.
                                   за лица починали след 1978 г.          4.00 лв.

експресна – 1 час  само за лица починали след 1978 г.    9.00 лв. 
 
12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
Необходими документи:
- заявление по образец;

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
13. Издаване на удостоверение за семейно положение – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
14. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
15. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.
 
16. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
 

17. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта;
- официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              5.00 лв.

18. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта;
- декларация от чуждия гражданин.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                                5.00 лв.
 
19. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта;
- внесена такса по сметка на Министерство на правосъдието;
- 2 бр. снимки.

Срок:                                                     Цена:
5 дни                                                         4.00 лв..

20. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – комплексна услуга 
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична  карта;

- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
- писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.  .

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                  7.00 лв.

 

 

21. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;

- лична карта

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
 

22. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;

- лична карта

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

23. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – комплексна услуга
Необходими документи:

- адресна карта по образец;   

- лична карта;
- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
- писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

24. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;   

- лична карта

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
  

 

 

25. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г. – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                 7.00 лв.
 
 
26. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
2 дни                                                          1.00 лв.

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                         3.00 лв.
експресна – 1час                             7.00 лв.

28. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – комплексна услуга
Необходими документи:
 
- лична карта.

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.


29. Сключване на граждански брак в сградата на общината
Необходими документи: 
- 2 броя декларации по образец;   
- 2 броя медицински свидетелства.

Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Срок:                                                     Цена:
7 дни от подаване                               10.00 лв.
на документите
 

30. Издаване на удостоверение за правно ограничение – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

31. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

32. Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта. 

Срок:                                                       Цена:
2 дни                                                      3.00 лв.

33. Отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете

Необходими документи:
- заявление по образец;   
- копие на удостоверението за раждане;  

- копие от личните карти на родителите; 

- документ, удостоверяващ номера на банковата сметка заверен от съответната банка. 

Срок:                                                     Такса:
                                                                 Няма

34. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

Забележка: В едномесечен срок от подаване на заявлението, на основание чл.9 от настоящият Правилник, се подготвя списък за отпускане на финансови помощи за новородено или осиновено дете, които се изплащат на всяко 15-число от месеца по банков път.