Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Банкови сметки на Община Враца

БАНКОВИ СМЕТКИ В СИЛА от 03.09.2018 г.  

 Обслужваща банка: ТБ"ИНВЕСТБАНК"АД-ФЦ ВРАЦА

ул."Алеко Константинов"№2

BIC: IORTBGSF

 Депозити и гаранции  BG60IORT80483316257400  лева  Набирателна
 Разплащателна бюджетна сметка-основна на Община Враца  BG69IORT80483116257400  лева  Разплащателна
 Приходна-Местни данъци и такси  BG73IORT80488416257400  лева  Бюджетна
 Сметка за средства от Европейския съюз  BG51IORT81313200018201  лева  сметка СЕС

Приходна сметка

BG73IORT80488416257400

 

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00 

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00 

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00 

Туристически данък

44 28 00

Други данъци

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40 00 

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

Дивидент

44 48 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

Приходи от продажби на земя

44 56 00

Приходи от концесии

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

 44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80 05 

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

Такси за гробни места

44 80 11

Такси за притежаване на куче

44 80 13

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81