Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Съобщения
   
08.11.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД по писмено възражение на жителите на с.Мало Пещене, община Враца срещу становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД по писмени и устно изразени предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.
08.11.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД по писмено възражение на жителите на Голямо Пещене, община Враца срещу становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД за инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.
08.10.2018 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
за откриване на процедура за Разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от подземни води чрез тръбен кладенец "ТК - Кантора ДСК - Враца"
03.10.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД В изпълнение чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда представено писмено становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД относно постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца. - вх. № 2600-800(9)/01.10.2018г.
25.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
Предприети действия за визуализиране на данните от автоматичната измервателна станция (АИС „Ж.П.Гара”), за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, на интернет страницата на Община Враца.

15.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА В ОБЕКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ.

13.03.2017

График за провеждане на кампании за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

05.12.2016

-АВАРИЕН ПЛАН НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.