начало » Екология » Съобщения
   
08.10.2018 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
за откриване на процедура за Разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от подземни води чрез тръбен кладенец "ТК - Кантора ДСК - Враца"
03.10.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД В изпълнение чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда представено писмено становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД относно постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца. - вх. № 2600-800(9)/01.10.2018г.
25.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
Предприети действия за визуализиране на данните от автоматичната измервателна станция (АИС „Ж.П.Гара”), за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, на интернет страницата на Община Враца.

15.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА В ОБЕКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ.

13.03.2017

График за провеждане на кампании за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

05.12.2016

-АВАРИЕН ПЛАН НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.