Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.07.2010
Разширяване на газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД София, с цел създаване на техническа възможност за включване нови консуматори на природен газ на потребители от региона на гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и гр. Оряхово
Местоположение: Трасето е ситуирано изцяло в област  Враца и пресича територията на седем общини / Враца, Криводол, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй и Оряхово.   Възложител: “Булгартрансгаз” ...

07.06.2010
Изграждане на малко етажна жилищна сграда в местност “Гладно поле”, в землището на гр. Враца
Местоположение: Местност “Гладно поле”, поземлен имот №  12259.724.14 в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: Константин Данаилов Костов с адрес: ул. „Христо ...

05.06.2010
Изграждане на сграда за комплексно обслужване с магазини и складове за промишлени стоки и автосалон в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца
Местоположение: ПИ № 12259.648.36 намираща се в м. “Гладно поле”,  до Северния обход на жк. “Дъбника”, гр. Враца, общ. враца, обл. Враца Възложител: Илонка Манолова Георгиева с ...

12.05.2010
РЕШЕНИЕ №11- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване и временно съхранение на излезли ...

27.04.2010
Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”
О Б Я ВА На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения  /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./   У ...

20.04.2010
Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на Автосервиз, паркинг и заведение за отдих
Местоположение: Имот с кадастрален номер 12259.734.55, с размер 4402 кв.м   в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца. Възложител: Явор Ненчев Ралчев с адрес: ул. „Иванка ...

01.04.2010
РЕШЕНИЕ №10- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на обходен път на гр.Враца от км 141+300 (0+000) до км 147+600 ...

26.02.2010
Изграждане на сглобяема вилна сграда в собствен имот с. Згориград, общ. Враца
Местоположение: с. Згориград, местност “Кравя”, имот № 002041 в землището на с. Згориград с ЕКАТТЕ - 30606, Община Враца. Възложител: Константин Цеков Кърлов с адрес: ул. „Климент ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда