Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

03.10.2012
Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др.
Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ...

27.09.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

26.09.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, пресичане на рибарник от км 6+040 до км 6+120
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, ...

26.09.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Изграждане на площадка за събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излезли от употреба акумулаторни батерии и излязло от употреба ЕЕО
Местоположение:   Площадката се намира в гр. Враца, ПИ с индетификатор № 12259.1021.358 по кадастрална карта на гр. Враца, одобрен със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп. Директор на АК, последно ...

26.09.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Работилница за обработка на метали
Местоположение:   Площадката представлява УПИ ІІ от кв. 106 по плана на с. Мраморен с площ 1505,00 кв. м. Тя се намира в края на населеното място. Новопредвиденият обект ще отстои но около 50 м. от изградени ...

26.09.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Съхраняване, преработка и оползотворяване на черни метали
Местоположение:   Площадката се намира в гр. Враца, ул. Шипка № 2, парцел № ІІ.   Възложител:   „Враца-Старт” АД с адрес: гр. Враца 3000, ул. „Шипка” № 2 тел: 092/645337, ...

13.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък от Дере в землището на с.Нефела при км 2+461,50
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...

09.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 3+230
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...

09.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 5+160
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...

09.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 6+145
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда