Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.01.2008
Площадка за събиране, временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори
Местоположение: Ул. „Георги Апостолов” № 8, УПИ 12259.1026.14 по плана на гр. Враца с площ 508 /петстотин и осем/ кв. м Възложител: „АЖМ - Груп” ЕООД, Враца, представлявано ...

26.01.2008
Изграждане на малък семеен хотел
Местоположение: Имот № 023010, землище на с. Згориград, ЕКАТТЕ 30606, община Враца, област Враца. Имота се намира в рамките на Природен парк „Врачански Балкан”. Възложител: „ОЛИМПИЯ” ...

25.01.2008
Рибарник на „УСМА” АД, Монтана
Местоположение: Имот 12259.1008.149 от КК на гр. Враца Възложител: „УСМА-2000” ЕООД, гр. Монтана. Регистрирана с решение по фирмено дело № 216/2001 г. БУЛСТАТ 111518596 представлявано ...

24.01.2008
Изграждане на Ваканционно селище „Леденика СПА”
Местоположение: Местността „Църквище”, поземлен имот 005076, землище на с. Оходен, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на възложителя и попада в защитена територия „Врачански ...

26.06.2007
Производствено-складова база за дървопреработка
Местоположение: местността „Гладно поле”, землище на гр. Враца, имот № 12259.724.41, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Николай Ангелов Гладнишки, с адрес: ул. „Цено Тодоров” ...

25.06.2007
Ваканционно селище
Местоположение: местността „Кравя”, землище на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца Възложител: „Ромел Ланд” ЕООД, с адрес: ул. „Лукашов” № 10 офис 405, гр. Враца, ...

24.06.2007
Построяване на цех за алуминиеви опаковки и цех за ремонт на водомери на площ 1508 м2
Местоположение: жк „Дъбника”, УПИ I, кв. 161 по плана на гр. Враца Възложител: „ИМПРЕС 2001” АД, ул. „Васил Друмев” № 36, гр. София – 1505, единен идентификационен ...

23.06.2007
Изграждане на “Хипермаркет” /магазин за мебели и оборудване на дома/ в имот № 882004 в землището на гр. Враца и разширение с около 30 паркоместа на съществуващ паркинг в съседен имот № 882005
Местоположение: Имот № 882004 в м. “Егледжето”, землище на гр. Враца, попадащ на територията на ПП “Врачански Балкан”, Община Враца   Възложител: “КОМПО” АД, гр. ...

22.06.2007
Изграждане на технологична връзка от ПК 365+00 на газопровод “Враца – 1” до ПК7+48 на газопровод ГРС “Враца – ПГХ “Чирен”” с дължина 766,80 м
Местоположение: Землището на гр. Враца и с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца Възложител: „БУЛГАРГАЗ” ЕАД, с адрес: ж.к. “Люлин – 2”, бул. “Панчо Владигеров” ...

21.06.2007
Изграждане на автокъща за нови и употребявани автомобили, автосервиз, ведомствена бензиностанция, административна сграда, паркинг за употребявани автомобили и разкомплектоване на излезли от употреба
Местоположение: Поземлени имоти № 648033, № 648034 и № 648035, масив № 648, местността “Гладно поле”, землището на гр. Враца, обл. Враца Възложител: „АВТОХИТ” ООД, с адрес: ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда