Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце." ...

18.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за: Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли ...

16.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00087/11.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в гр.Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00087/11.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

11.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение
О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. ...

11.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от РЕСТИЙЛ-ЕООД, Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, съхранение и прадварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали
Обява за инвестиционно намерение от РЕСТИЙЛ-ЕООД, Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, съхранение и прадварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали ...

10.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00074/01.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за други цели в гр.Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00074/01.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

07.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от ПУДООС, гр. София Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препалати за растителна защита.
Обява за инвестиционно намерение от ПУДООС, гр. София Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препалати за растителна защита. ...

03.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от "Чистота Балкани" ЕООД, гр. София Производство на пелети
Обява за инвестиционно намерение от "Чистота Балкани" ЕООД, гр. София Производство на пелети ...

02.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от От Холсим (България) АД, с. Бели Извор Модификация на съществуваща инсталация за намаляване на емисиите от азотни оксиди чрез използване на амонячна вода
Обява за инвестиционно намерение от От Холсим (България) АД, с. Бели Извор Модификация на съществуваща инсталация за намаляване на емисиите от азотни оксиди чрез използване на амонячна вода ...

26.06.2014
Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци и отпадъци от кожа и текстил в района на Регионалното депо за неопасните отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в м. Шумака в землището на гр. Враца
Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци и отпадъци от кожа и текстил в района на Регионалното депо за неопасните отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в м. Шумака в землището ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда