Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

31.03.2008
Изграждане на малка ВЕЦ на руслото на р. Черна, землището на с. Лютаджик
Местоположение: Землището на с. Лютаджик в руслото на река Черна. Инвестиционното намерение засяга ПП “Врачански балкан” Възложител: ЕТ “Електростил- 95- Димитър Георгиев”, с ...

31.03.2008
Изграждане на склад за изкупуване на промишлени отпадъци от метал за преработка в готова продукция
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, кв. 165 на ж. к. “Дъбника”, поземлен имот 12259.1012.15, собственост на “Мотор” АД Възложител: Петъл Стоянов Петров “Мотор” ...

18.03.2008
Ремонт но път и възстановяване на манастирски комплекс “Св. Иван Пусти”
Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 12259.187.14, общ. Враца, площ: 93888 кв. м., с трайно предназначение- горска   Възложител: Врачанска митрополия- представлявана от Врачански митрополит ...

18.03.2008
Изграждане на сладкарска работилница в ж. к. “Дъбника”
Местоположение: гр. Враца, собствен парцел- УПИ ХХІ, кв. 150, ж. к. “Дъбника” Възложител: Тодор Кръстев Тодоров, с адрес: ул. „Плакалница” № 7, с. Згориград, общ. Враца, ...

11.02.2008
Построяване на старчески дом в м. “Копана могила”, с Паволче, общ. Враца
Местоположение: с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, м. “Копана могила”, имот № 001020, с площ 4,001 дка   Възложител: Илонка Иванова Петкова Ж. к. “Сениче”, бл. 50, вх. А, ...

04.02.2008
Смяна предназначението на земеделска земя- ПИ 12259.734.57, с площ от 6,999 дка. В местността “Гладно поле”, гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с отреждане “Складова база офиси и магазини” в “Предимно производствена зона”.
Местоположение: Поземлен имот 12259.734.57, с площ от 6,999 дка. В местността “Гладно поле”, гр. Враца. Възложител: инж. Димитър Симеонов Димитров, с адрес: ул. „Димитраки Хаджи Тошин”” ...

31.01.2008
Корекция на Медковско дере - Враца
Местоположение: Намира се в границите на град Враца, кв. Медковец. Възложител: Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел: 092/624581; 092/627085; е-mail: obshtinavr@b-trust.org Характеристика ...

30.01.2008
Корекция на Медковско дере - Враца
Местоположение: Кв. Медковец, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092 62 45 81, факс: 092 62 70 85, e-mail: obshtinavr@b-trust.org Характеристика ...

29.01.2008
Изграждане на Хале за първична обработка на отливки и заваряване „(ПООЗ)”-1000 м2
Местоположение: Индустриална зона, УПИ 5008, кв. 8, палцел ІV от плана на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ 1000 (хиляда) кв. м. Възложител: „ЦЕНТРОМЕТ” АД Представлявано от инж. ...

28.01.2008
Изграждане на малък семеен хотел
Местоположение: Имот № 006080, ЕКАТТЕ 30606, местността „Клисурата”, землище на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Емил Любенов Костов адрес: ул. „Иванка Ботева” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда