Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на малък семеен хотел за развитие на екологичен туризъм в имот № 023010, м Клисурата в землището на с. Згориград

от 13.11.2009

Местоположение:

Поземлен имот № 023010 в местност „Клисурата”, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца.

Възложител:

„ОЛИППИЯ” ООД, БУЛСТАТ: 106509788
с адрес:
гр. Враца 3000, ул. „Иванка Ботева” № 21, вх. А, ап. 6,
тел:

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 023010 с площ 2684 кв. М., м. „Клисурата” в землището на с. Згориград, община Враца. Предвидено е изграждането вна малък семеен хотел със застроена площ до 200 кв. М., с височина до 3 етажа с капацитет 20 стаи и общо 50 места за настаняване. В рамките на имота ще се обособи паркинг за посетителите.
Инвестиционното предложение попада в т. 12, б. „б” от Приложение № 2 на Закона и подлежи на преценяване на на необходимостта от ОВОС.
Инвестиционното предложение попада на територията на две защитени зони по смисъла на ЗБР: „Врачански Балкан”, с код BG 0000166, за опазване на природните обитания на дивата флора и фауна и „Врачански Балкан”, с код BG 0002053, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), включени в списъците от защитени зони, приети с Решение № 934/22.07.2003 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), както и в границите на Природен парк „Врачански Балкан”- защитените територии, обявен със Заповед № 1449/21.12.1989 г. на КОПС и Заповед № РД-934/22.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за неговата прекатегоризация.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007 г.)

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда