Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Цветанов Кременски "Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 12259.891.54, местност „Дърводелци” в землището на гр. Враца, с начин на трайно ползване Нива...

от 18.07.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Цветанов Кременски "Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 12259.891.54, местност „Дърводелци” в землището на гр. Враца, с начин на трайно ползване Нива, категория на земята при неполивни условия - 9, с площ 6003 кв.м. за изграждане на автосервиз и автокъща " - вх. № 9400 - 0 - 10336/ 14.07.2017г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда