Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Организиране на изкупуване и разкомплектуване на ИУМПС

от 16.06.2007

Местоположение:
Площадка в промишлена зона УПИ ХV, п.и. 4996, кв. 13, по плана на гр. Враца.

Възложител
:
„КОСАНЯ” ЕООД, ул. “Георги Димитров” № 21, гр. Мизия, обл. Враца тел. 09161 24 88, единен идентификационен номер: 106506297

Характеристика на инвестиционното предложение:
Организиране на изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС на съществуващи и действащи площадки на фирмата, лицендирани за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Решение:
№ ВР – 17 – ПР / 2006 г. от 21.08.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда