Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на , гр.Враца

от 04.10.2016

    Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
   За инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и
зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на гр.Враца;.
   От Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма„ЗЕМИН”ЕООД, чрез пълномощника си Николай Емилов Николов, ЕГН 8601171982, л.к.№641397380,изд.30.11.2010 год.от МВР-гр.Враца;
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
седалище и адрес на управление с.Върхари 6814;община Момчилград;област Кърджали; ЕИК 202214001
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: с.Върхари 6814;община Момчилград;област Кърджали;.....

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда