Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ваканционно селище

от 18.11.2008

Местоположение:
с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот №0050077 и 005032, местност “Църквище”.

 

Възложител:

“РОМЕЛ ЛАНД” ЕООД – гр. Варна, ул. Мария Луиза” № 46

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на ваканционно селище с обща площ 9 305 дка. с 20 броя къщи, административна сграда, паркинг с 10 броя паркоместа  и алеи за паркиране.

       Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на ЗООС т.12, б. “в”- и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

       С Решение№32-ПР/2008г.на МОСВ трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда