Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Приемането, сортиране и временно съхранение на ИУМПС, ИУЕЕО, стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори

от 22.07.2008

Местоположение:
ул. “Мито Орозов” № 32, Промишлена зона ПИ 12259.1021.6 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, с площ  5000 кв. м.

Възложител:
Явор Димитров Георгиев- управител на “ГЕО- Метал Трейд” ЕООД с адрес: България, обл. София, общ. Младост, гр. София, ж. к. Младост 1, бл. 48, вх. 4, ет. 7, ап. 62
тел. 0888/ 505 545

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното намерение  цели постигане и прилагане на екологосъобразно управление на отпадъците от черни и цветни метали с оглед  предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. То е съобразено с Националната политика и месните общински  и регионални програми.
Основните цели на инвестиционното предложение са: Контролирано събиране на отпадъците и предаването им на лицензиране фирми за съхранение или допълнителна механична обработка;
Недопускане на самоволно изхвърляне на отпадъците от притежателите им;
Намаляване и предотвратяване образуването на отпадъци;
Повторна употреба и рециклиране;
Подобряване на системата за събиране и транспортиране;
Поетапно разширение на дейността на дружеството- привличане на широк постоянни

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда