Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение

от 11.07.2014

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Враца, Република България ПК3000, Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6, Телефон 092/ 62 45 81, 62 45 82, Факс: 092/ 62 30 61, Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект „Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение”, част от проект с работно заглавие “Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Враца чрез основен ремонт на горски пътища и изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

За контакти

Пълен пощенски адрес: Република България ПК3000, Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6, Телефон 092/ 62 45 81, 62 45 82, Факс: 092/ 62 30 61, Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Лице за контакти: Красимира Георгиева, Заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, телефон 092/ 620567, Електронна поща: georgieva@vratza.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Враца – гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата), email: riosv_vr@m-real.net

Приложение:

1.                 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда