Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ел. отклонение 20 kV от съществуващ ст. Решетъчен стълб № 2 на съществуващо ел. отклонение за ТП „Горски дом” от въздушен ел. провод „Рудник” до нов мачтов трафопост от имот № 008013 до имот № 008041, местност „Варовитица” в землището на с.

от 24.06.2008

Местоположение:
Землището на с. Згориград, община Враца, местност „Варовитица”, имот № 008041 и № 008013.
Инвестиционното намерение попада в границите на две защитени зони „Врачански Балкан” – зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и зона за опазване на дивите птици, включени в списъците от защитените зони.

Възложител:
Михаил Александров Петков от гр. Враца, ул. „Райко Алексиев” № 3
Адрес за кореспонденция: гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 20,
Тел. 092/62 16 86 или 66 18 86

Характеристики на инвестиционното предложение:
Изграждане на ел. отклонение и трафопост за захранване на собствен недвижим имот, електроенергия за собствени нужди с предоставена мощност до 50 kW, дължина на трасето на отклонението между двата имота е 13,6 м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда