Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане и монтиране на инсталация за предварително третиране на отпадъци от опаковки /разделяне на отпадъците по видове- пластмаси, хартия, метали и др./

от 19.05.2008

Местоположение:
Поземлен имот с кадастрални номера 12259.1008.211 в ж. к. “Хранително-вкусова зона”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Тони Венциславов Петров- управител на “СП-90” ООД
с адрес:
ул. „Александър Стамболийски” № 13, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
Съоръжението за сортиране и сепариране на отпадъци от опаковки ще бъде разположено в ж. к. “Хранително-вкусова зона”, гр. Враца, общ. Враца. Площадката е с площ от 35 207 кв. м. и е циментирана, водоснабдена и електрифицирана. Инсталацията за предварително третиране а отпадъците от опаковки ще бъде разположена в сграда № 8 с площ 750 кв. м. Чрез нея ще се извършва сортиране на разделно събраните отпадъци от хартиени опаковки.
Сепариращата инсталация ще бъде изградена на модулен принцип, което позволява демонтирането и преместването й. Пътят на отпадъка включва три възела- Приемен хоризонтален лентов транспортер със захранващ бункер, като подаването на постъпващите отпадъци се осъществява механизирано с помощта на фадрома; Наклонен лопатков транспортьор; Хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, с честотен регулатор на скоростта, върху който се разстила отпадъка и ръчно ще се сепарира и сортира по фракции оползотворими отпадъци /хартия, пластмаса, метал и др./. Сортираната хартия ще се балира със специални преси. Оформените бали ще се извозват до съответните рециклиращи предприятия. Опаковките, които не могат да намерят реализация при крайни преработватели, ще се транспортират до депо за ТБО или ще се търси друга възможност за оползотворяването им. Капацитетът а инсталацията е 4 тона отпадък на час и има възможност за различни скорости на подаване на отпадъка. Снабдена  със стоп блокировка с оглед безопасност на труда. Инсталацията и спомагателните съоръжения отговарят на всички технически изисквания относно безопасност на труда.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда