Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Рибарник на „УСМА” АД, Монтана

от 25.01.2008

Местоположение:
Имот 12259.1008.149 от КК на гр. Враца

Възложител:
„УСМА-2000” ЕООД, гр. Монтана. Регистрирана с решение по фирмено дело № 216/2001 г. БУЛСТАТ 111518596
представлявано от Марин Йорданов Маринов – управител, ЕГН 4911023245,
с адрес на управление:
гр. Монтана, ул. „Трети март” № 72А,
Пощенски адрес:
Гр. Монтана, ул. „Ал. Стамболийски” № 28
тел: 096 303 600
лице за контакти: Янаки Пенчев Ананиев, тел. 092 661 187

Характеристика на инвестиционното предложение:
В проектно отношение площадката Рибно стопанство „Усма” АД е предвидено изграждане на 2 /два/ водоема, единия с обем 80 куб. м., а другия с обем 140 куб. м. Площта на малкия обект е 130 кв.м., а на големия 221 кв.м. Общо рибарникът ще бъде разположен на 361 кв.м. Водоемите ще се построят като се изкопае съществуващ терен на дълбочина 2,90 м. Брутната площ на която ще бъде реализирано малкото пастървено стопанство е около 400 кв.м. Рибният басейн ще е за около 6000 бр. пастърви за промишлено отглеждане. Водоползването за рибния басейн е от старото корито на р. Лева, което минава в близост до площадката.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда