Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Община Враца - Служебно изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – поземлен имот 1225

от 16.05.2013

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./ 

 

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение:

 

Служебно изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца за изграждане на депо за строителни отпадъци

 

Местоположение: 

Горепосоченият обект Враца е разположен на около 5,0 км югоизточно от центъра на гр. Враца, на 1,7 км от покрайнините му и граничи на юг с ж.п. линията София-Враца-Видин.

Достъпът до площадката е от републикански път Е79, отклонение в дясно преди града на около 3,2 км по пътя за селата Костелево и Крапец. Общата площ на терена на депото е 43,507 дка, собственост на Община Враца. Надморската височина на терена е в границите 320,0 - 340,0 м.

 

Възложител: 

ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6

тел, факс: 092/663438

Телефон, факс и е-mail: Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

 

Лице за контакти: арх. Данаил Дилков- Главен архитект на Община Враца – тел. 092/624581, вътр. 274

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Новоприетите Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г. и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012г. поставят изисквания за повторно влагане на строителните отпадъци. Изисква се изготвяне на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Планът за управление на отпадъците се включва в обхвата на инвестиционния проект, когато такъв се изисква по Закона за устройство на територията.

Сега експлоатираното разтоварище за строителни и инертни материали до кв..Бистрец е с отдавна изчерпан капацитет. Би следвало то да се търси площадка за третиране на строителни отпадъци и да се търси терен за депо за строителни отпадъци. Подходящ за тази цел е поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца с оглед на вече съществуваща инфраструктура - път, кантар и др. в непосредствена близост до регионално депо за неопасни отпадъци.

Необходимо е служебно да се изработи подробен устройствен план за промяна на предназначението на поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца за изграждане ново депо за строителни отпадъци.

  

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното намерение, да изразят мнения и становища, относно реализацията му, могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ Враца, ул. „Екз. Йосиф” № 81. 

16.5.2013 г.                           Възложител:  Община Враца

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда