Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на малък семеен хотел

от 26.01.2008

Местоположение:
Имот № 023010, землище на с. Згориград, ЕКАТТЕ 30606, община Враца, област Враца. Имота се намира в рамките на Природен парк „Врачански Балкан”.

Възложител:
„ОЛИМПИЯ” ООД, гр. Враца. Регистрирано с решение по фирмено дело № 422/2000 г. БУЛСТАТ 106509788
представлявано от Даниела Маринова Георгиева – управител, ЕГН 6804081973,
с адрес на управление:
гр. Враца, пощ. код 3000, ул. „Иванка Ботева” № 21, вх. А, ап. 6
тел: 0888 / 66 69 15, факс: 092 / 66 30 34, e-mail: olimpia_vr@abv.bg
лице за контакти: Даниела Маринова Георгиева

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на малък семеен хотел – до 3 /три/ етажа и с капацитет до 50 /петдесет/ места и необходимите сервизни помещения. Общата засегната площ на инвестицията ще бъде 200 /двеста/ кв.м. Имотът, върху когото ще се извършва изграждането на хотела се намира в най-популярната за развитие на туризъм зона в Природен парк „Врачански Балкан – Учителските колонии.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда