Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Площадка за събиране, временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори

от 27.01.2008

Местоположение:
Ул. „Георги Апостолов” № 8, УПИ 12259.1026.14 по плана на гр. Враца с площ 508 /петстотин и осем/ кв. м

Възложител:
„АЖМ - Груп” ЕООД, Враца,
представлявано от Ангел Георгиев Петров,
с адрес на управление:
ул. „Георги Апостолов”” № 8, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0886 66 61 31

Характеристика на инвестиционното предложение:
На площадката ще се извършва дейност по приемане, сортиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, хартия, пластмаса, стъкло и черни и цветни метали.

Решение:
№ ВР – 43 – ПР / 2007 г. от 23.10.2007 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда