Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на малък семеен хотел

от 28.01.2008

Местоположение:
Имот № 006080, ЕКАТТЕ 30606, местността „Клисурата”, землище на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Емил Любенов Костов
адрес: ул. „Иванка Ботева” № 21, вх. А, ап. 6, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0886 30 50 30, факс: 092 66 30 34, e-mail: olimpia_vr@abv.bg

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на малък семеен хотел за развитие на екологичен туризъм, в собствен поземлен имот, с площ 4 178 /Четири хиляди сто седемдесет и осем/ кв.м. Застроена площ – 200 /Двеста/ кв.м., височина на постройката до 3 етажа, с капацитет – 20 стаи с до 50 места. Изграденият хотел ще се използва за настаняване на туристи, провеждане на занимания с деца и ученици. Района на инвестиционното намерение се намира в най-популярната за развитие на туризъм зона в ПП „Врачански Балкан” – Учителски колонии. Проекта има връзка с Плана за управление на парка, Общинската и Областна стратегии за развитие на туризма.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда