Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на Хале за първична обработка на отливки и заваряване „(ПООЗ)”-1000 м2

от 29.01.2008

Местоположение:
Индустриална зона, УПИ 5008, кв. 8, палцел ІV от плана на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ 1000 (хиляда) кв. м.

Възложител:
„ЦЕНТРОМЕТ” АД
Представлявано от инж. Б. Новкиришки
С адрес:
Индустриална зона, ПК 25, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 092/661 425, факс: 092/661 397, e-mail: info@centromet.com, mtg@mtgbg.com

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на Хале за първична обработка на отливки и заваряване „(ПООЗ)”-1000 м 2.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда