Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за Инвестиционно намерение - Изграждане на площадка за събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излезли от употреба акумулаторни батерии и излязло от употреба ЕЕО

от 26.09.2012

Местоположение:

 

Площадката се намира в гр. Враца, ПИ с индетификатор № 12259.1021.358 по кадастрална карта на гр. Враца, одобрен със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп. Директор на АК, последно изменение – Заповед КД-14-06-33/29.11.2010 г. на Началника на СГКК.

 

Възложител:

 

„МЕТАЛ ТРАНС 2005” ЕООД

с адрес:

гр. Враца 3000, ул. „Хан Аспарух” № 24

тел, факс: 092/663438

Лице за контакт: Тодор Тодоров

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

На площадката ще се извършват дейности по събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци, включително съпътващите го дейности по товарене, разтоварване и претоварване. Площадката е с площ 1375 кв. м.  и с предназначение на територията за складова база, покрита е с трайна, непропусклива повърхност от бетон и асфалт. Изцяло е оградена с масивна ограда и има обособен портал. Изградена е ВиК и Ел. инсталация. Транспортния достъп ще се осъществява чрпез съществуващата инфраструктура.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на предложението могат да го направят писмена в община Враца или в РИОСВ Враца, ул. „Екз. Йосиф” № 81.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда