Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване в землището на гр. Враца в местност Голямо крайще.

от 12.03.2012

Местоположение:

Имот № 9850003 намира се в местност Голямо крайще, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 001 кв. м.

Собственици на имота са Юлиан Цветанов Станев и Веселка Данаилова Станева.

 

Възложители:

Юлиан Цветанов Станев и

Веселка Данаилова Станева

жк.”Дъбника” бл.№ 17, вх.Б, ап. 32

тел. 0889 000 801

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

   Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване в землището на гр. Враца

в местност Голямо крайще, с разгъната площ 200,00 кв. м.

     Строителството е ново с монолитна носеща конструкция и тухлени стени.

На територията на имота няма да бъдат извършвани други производствени дейности.

Вода за питейни и битови нужди ще се осигури от собствен водоизточник, отпадните води ще се заустват в изгребна яма в имота.

Електрическата енергия ще се осигури от съществуващ трафопост на лозоро-овощарско дружество “Мало крайще” – 1 клон-гр. Враца, сгл. договор за ползване с дружеството.

Обекта ще се отоплява с твърдо гориво.

Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Проекта не засяга защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда