Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Построяване на цех за алуминиеви опаковки и цех за ремонт на водомери на площ 1508 м2

от 24.06.2007

Местоположение:
жк „Дъбника”, УПИ I, кв. 161 по плана на гр. Враца

Възложител:
„ИМПРЕС 2001” АД, ул. „Васил Друмев” № 36, гр. София – 1505, единен идентификационен номер 1305211985.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на цех за производство на алуминиеви опаковки за нуждите на фармацевтичната индустрия. Ще се извършва механична обработка на материала (доставени, готови алуминиеви заготовки) изтегляне и откаляване в електропещи, опаковане. В цехът за ремонт на водомери ще се извършват само ремонтни дейности.

Решение:
№ ВР – 3 – ПР / 2006 г. от 04.05.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда