Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен

от 21.11.2011

За нуждите на Бетонов възел - “Корект” в имот с кадастрален № 12259.1027.38, кв. 4, УПИ 4, с площ 10 364 кв. м., ул.„ Илинден” № 4, Източна промишлена  зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

 

            Кладенеца е изграден до дълбочина 11,60 м. под терена бетонови пръстени с външен диаметър фи-1000 мм.   и дебелина на стената 100 мм.  Водоприемната част е представена от вливни отвори 1 см. , шахматно разположени през 25 см. в интервала от 0,5 м. до 11,50 м.

На дълбочина 5,50 мм. под терена в кладенеца е монтирана подвижна желязна площадка със застопоряващо устройство, на която са монтирани 2 броя хоризонтални центробежни помпи /работна и резервна/. Устието на кладенеца е затворено с капак и се заключва с катинар.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с центробежна хоризонтална помпа с максимален дебит 3 куб. м. в час и напор 27 м. със смукател на дълбочина 9,60 м под терена водоподемна тръба фи – 40мм. От кладенеца водата се подава в две метални цистерни с обем 20 куб. м.

Средно денонощен дебит – 0,5 л/сек.

Максимален дебит – 1,8 л/сек . в рамките на 3 часа в денонощието.

Годишен воден обем – 15768 куб. м

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:  

-Да се монтира водомерно устройство за измерване на черпените водни количества от кладенеца по различните цели на водопроводните тръби в ПС кладенеца.

- да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр. Плевен.

- Да се извършва ежегоден химически анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите:pH, електропроводимост, концентрация

 на растворен кислород, амониеви йони, хлориди, сулфати, манган и нитрати в акредитивна лаборатория. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

-         Да се спазват параметрите на водовземането -разрешено водно количество.

-         Да се заплаща такса водовземане за изчерпаните количества.

Място за писмени възражения: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен, ул.»Чаталджа» № 60.

Водочерпането от съществуващ шахтов кладенец на територията на собствен имот е свързано с производството на обикновени бетонови и циментови замазки, като средногодишното количество ползвана вода да не надвишава 3 240 куб. м.

Не се налага изграждане на техническа инфраструктура – в границите на имота съществува  и функционира такава.

Имотът не е в непосредствена близост до защитени територии и обекти на културното наследство.

Има изградена техническа инфраструктура.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда