Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Водовземане от кладенец за стопански цели

от 17.10.2011

Решение № 38-ПР/2011 г.

 

на «РИОСВ» гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

-         Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение:

 Водовземане от кладенец за стопански цели в имот с кадастрален № 12259.1008.284, кв., с площ  19 305 кв. м., ул.„ Илинден” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействието върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 

Възложител:

“Корект” ООД
Бойко Борисов

с адрес:
ул. „ Илинден” № 4, п.к. 296гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел. 092-66 13 92 и 0887 388 297

 

Водоползвател:

“Беана – Враца” ООД, съгл. Анекс към договор за наем от 01.04.2004 г. с “Корект” ООД

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
            Водочерпането от съществуващ кладенец за нуждите на “Беана – Враца” ООД, за задоволяване на нуждите за поддържане на чистотата на производствената площадка на цеха за производство на безалкохолни напитки на дружеството, като средногодишното количество ползвана вода да не надвишава 3 500 куб. м.

 

Не се налага изграждане на техническа инфраструктура – в границите на имота съществува  и функционира такава.

Имотът не е в непосредствена близост до защитени територии и обекти на културното наследство.

Има изградена техническа инфраструктура.

 

Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда