Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен

от 11.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

на Басейнова дирекция – за управление на водите

Дунавски район с център – гр. Плевен

 

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и защитата от вредното въздействие на водите.

2. Вводно тяло, в което се предвижда използване на водите. Река Скът десен приток на река Огоста.

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална единица – Участък от р. Скът в регулацията на с. Горно Пещене, община Враца, област Враца – 16897

4. Схема и параметри на часта от водния обект, който се предоставя за ползване

– Коррекция на р. Скът – трапецовиден напречен профил с размери – L = 320.00м., В= 6,00 м., Н= 3,00 м., откоси ляв бряг 1:2 и десен бряг 1:1,5.

- Защитна насипна дига по десен бряг – L= 320.00м., В= 6,00 м., Н= 3,00 м.,

откоси 1:1,5.

- Защитна насипна дига по ляв бряг – L= 100.00м., В= 3,00 м., Н= 3,00 м.,

откоси 1:1,5.

- Укрепване на Левия бряг в района на петата на свлачището - L= 80.00м. с габиони  в три реда с размери 1,40/1,00/0,60 м.

- Изграждане на защитен насип – от трошен камък с D<600 мм. откос 1:2 в зоната на свлачището с – L= 80.00м., Н= 7,00 м., берма на билото на насипа от кота 251,26 до 251,73 с В= 8,80 – 14,80м.,

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда