Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Водовземане от кладенец за стопански цели

от 19.08.2011

Местоположение:


Имот с кадастрален № 12259.1008.284, кв. 3, УПИ 2, Хранително вкусова зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.Възложител:


Бойко Борисов

с адрес:
ул. „ Илинден” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел. 092-66 13 92

 

Лице за контакт – инж. Никола Бенински

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


         Водовземане от съществуващ шахтов кладенец на територията на собствен имот с цел поддръжка на чистотата- измиване на асфалтови и бетонови настилки, цялостна хигиена на производствени помещения.

       Също и поливане на зелените площи.

Не се налага изграждане на техническа инфраструктура – в границите на имота съществува  и функционира такава.

         Имотът не е в непосредствена близост до защитени територии и обекти на културното наследство.

Има изградена техническа инфраструктура.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда