Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на газопровод « Южен поток»

от 05.08.2011

Възложител:

Георги Гегов, Игор Елкин

Изпълнителни Директори на

«Южен поток България» - АД

с адрес:

гр. София, 1336

жк.”Люлин”, бул. П. Владигеров” № 66

тел. 02/939 63 15 – Радостина Дойчинова

 

Лице за контакт:

Ерина Доброволска – тел./факс - 02/963 41 97

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

      Проектът  «Южен поток» предвижда изграждане на нова газопроводна система за доставки на природен газ от Русия до европейския пазар.

Инициатори са  Газпром и Ein S.p.A.

      Предвижда се да бъде изграден газопровод с работна налягане 9,8 МРа и диаметър DN1400 от Черно море до границата с Република Сърбия и отклонение с диаметър DN700 до границата с Република Гърция. Газопроводът ще бъде изпълнен със стоманени тръби клас L485М /Х70М/ в съответствие с класификацията на ISO 3183.

      На територията на Република България преноса на газ е посредством подземен преносен газопровод. От източниците природния газ се доставя посредством подводен газопровод през Черно море до точката на включване- терминал Галата.

      Основният технологичен процес включва следните допълнителни процеси:

-         регулиране на налягането на природен газ в преносната мрежа и неговото поддържане /повишаване и намаляване/

-         пречистване на природния газ от механични примеси

-         измерване на температурата и дебита на природния газ

-         охлаждане на природния газ

-         подгряване на природния газ

-         разпределение на част от пренасяния газ към консуматорите на територията на България чрез технологична връзка с Националната газопреносна мрежа

-         катодна защита на газопровода

-         технологична далекосъобщителна мрежа

-         съпътстващи процеси са опазването на околната среда, развитието, ремонта и поддръжката на инфраструктурата и съобщенията на територията на Република България.

      Газопровода преминава през 12 области: Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велика Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Добрич и Видин.

 

 

      Използват се коридорите на съществуващите газопроводи от газопроводната мрежа на България и проектното трасе на газопровод “Набуко”, като 75% от трасето на участъка Южен поток върви успоредно на тях.

      За реализацията на проекта е възложено прединвестиционно проучване, което изследва подробно възможните трасета, при отчитане на екологичните изисквания и такива аспекти, като:

-         геология, свлачища, сеизмичност и активни разломи

-         основни пресичания – водни пътища – реки, канали, язовири; пътища и ж.п. линии

      За обектите по Натура 2000 е осигурен висок статус на защитеност.

      При експлоатацията си строежът няма да оказва отрицателно въздействие на околната среда.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда