Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
РЕШЕНИЕ №BP-14- ПР /2011г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ “Младост

от 29.04.2011

 Решение № ВР-14-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ “Младост

 

 

Местоположение:
Източна промишлена зона на гр. Враца, на площадката на ОЦ “Младост” с площ 300 кв. м., в имот № 12259.1027.150, собственост на “Топлофикация – Враца” – ЕАД

 

 

Възложител:
Камелия Боянова Шушкова

Изпълнителен Директор на

“Топлофикация – Враца” – ЕАД

ул. Максим Горки” № 9

гр. Враца, обл. Враца.

 

 

Лице за контакт:

Кремен Георгиев – Зам. Изпълнителен Директор

тел. 092 62 60 88

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инсталацията ще се изгради на базата на един двигател с вътрешно горене, който е куплиран с електрогенератор за производства на електрическа  енергия. Основното гориво е природен газ. Топлинната мощност на инсталацията е 1,85 МWth.  Eенергийната ефективност на инсталацията ще е над 75%. Целта на инвестиционното предложение е увеличаване дела на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, като по този начин ще постигнем редукция на емисиите на СО2 отделяни в атмосферата и запазване на конкурентни цени на топлинната енергия за абонатите.

Срок за реализация и въвеждане на инсталацията в нормална експлоатация е през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда