Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Въвеждане на система за механично третиране на сортирани отпадъци на площадката на Холсим /България/ - АД

от 23.02.2011

Местоположение:
Имот 012024 на площадката на Холсим /България/ - АД, в землището на с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца.

 

Възложител:
Тодор Костов

Изпълнителен Директор на

Холсим /България/ – АД

с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца.

 

Лице за контакт:

Светла Трифонова

тел. 092 66 13 14 втр.280

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

              Въвеждане на система за механично третиране на сортирани отпадъци на площадката на Холсим /България/ – АД в с. Бели извор, в рамките на разрешените количества по Комплексно разрешително КР № 75-Н1/2009 г.

            Проектът предвижда изграждане на нова система за транспорт, нарязване, дозиране и оползотворяване на сортирани твърди горими отпадъци през главната горелка на пеща.

            С въвеждане на новата инсталация ще се постигне намаляване на емисиите от въглероден двуокис, които инсталацията би емитирала в случай, че се използват традиционни горива.

            Подробна информация за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки ден в Община Враца, Кметство Бели извор и РИОСВ гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда