Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Модернизация на железопътната линия Видин - София

от 21.01.2011

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС

 

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 

У В Е Д О М Я В А

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

 

“Модернизация на железопътната линия Видин - София”


Възложител на инвестиционното предложение:

Министрество на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Седалище: гр. София 1000 ул. „Дякон Игнатий” № 9,

 

Aдрес за кореспонденция: гр. София 1000 ул. „Дякон Игнатий” № 9

 

Телефон и факс: тел.: 02/9409795,

 

Лице за контакт от страна на Възложителя:

Галина Василева - Директор на Дирекция „Координация на програми и и проекти”, тел./факс: 02 940 97 95

 

Лица за контакт от страна на Бенефициента:

Мирослава Благоева, тел: 02/932 3863, e-mail: m.blagoeva@rail-infra.bg

Виолета Василева, тел: 02/932 3218, e-mail: v.vasileva@rail-infra.bg

 

Бенефициент на проекта:

Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Съществуващата железопътна линия Видин – София е електрифицирана и е дълга приблизително 270 км. Общата тенденция, наблюдавана през периода от 1998 до 2002 - 2004 год. е намаляване на пътнико - и товаропотока във всички участъци на линията.

Инвестиционното предложение се отнася за модернизация на ж.п. линия Видин – София. По своя характер предложението се класифицира като разширение и промяна на съществуващата ж.п. инфраструктура и свързаната с него дейност – предлагане на железопътни транспортни услуги (транспортиране на пътници и товари).

Реализацията на инвестиционното предложение ще промени класификацията на ж.п. линията Видин – София в железопътна магистрала. Инвестиционното предложение е включено в доклада на Групата на високо ниво (Доклад на Ван Мирт) в списъка на приоритетните проекти по Транс-Европейска транспортна мрежа до 2020 год. Освен това, железопътната линия Видин–София–Кулата е част от мрежата TINA и транс-европейския транспортен коридор ІV и неговото развитие е от най-висок приоритет за развитието на транспортната инфраструктура на Република България.

Инвестиционното предложение за модернизация на железопътна линия Видин – София трябва да осигури адекватна пропускателна способност и железопътни услуги в съответствие с тези, осигурявани от другите страни (Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Румъния, Гърция и Турция), през които преминава Коридор ІV. В частност проектът за железопътна линия Видин – София ще се свърже и с новия комбиниран (железопътен и пътен) мост на р. Дунав, който се изгражда между Видин и Калафат. Строителството на моста “Видин – Калафат” трябва да завърши през 2010 година.

Проектът ще допринесе също за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи: Транс-европейска мрежа (TEN); Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC); Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC); Транс-европейски железници (TER); Меморандуми за развитие на Европейски транспортни коридори №№ ІV, VІІІ, ІХ, Х.

Срещата за  обществено обсъждане ще се проведе  на 07.03.2011 г в сградата на Старата ЖП-гара Враца, бул. Васил Кънчов, от 14:00 часа.

Докладът за ОВОС е на разположение на заитересованите  всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа в стая № 15 в Общинска администрация- Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6 и в стая № 501 в сградата на ДП „НКЖИ”- София, бул. „М. Луиза”№ 110

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес:

ДП „НКЖИ”- София, бул. „М. Луиза””№ 110 или на общественото обсъждане

 

Съгласувано с

 

ЗАМ. КМЕТ

           /инж. П. Аврамова/

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

„ООС”

          /инж. Здр. Иванова/

 

Изготвил:

Ирена Статкова

Мл. експерт „Озеленяване и ООС”

ИС/ИС

21.1.2011 г. 10:47

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда