Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земеделска земя за Изграждане на автокъща, автомивка и кафе

от 13.01.2011

Местоположение:


Имот с кадастрален номер, 12259.734.93, с площ в размер 4 600 кв.м   в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Имота е собственост на Иван Данов Данов

 

Възложител:


Иван Данов Данов

 

с адрес:
бул. „Никола Войводов” № 18, вх.Б, ап.6  гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
тел. 0888 140 140

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


В имота с променен статут за предимно производствена зона, ще бъдат изградени автокъща, автомивка и кафе.

Строителството е ново. На територията на имота няма да бъдат извършвани други производствени дейности.

Териториалният обхват на въздействие в резултат на изграждане  и  експлоатация е ограничен и локален в рамките на имота.

Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Хумусът, който ще се отнеме по време на строителството ще се депонира в рамките на имота.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството ще се извозват на Общинското разтоварище на гр. Враца в кв. Бистрец.

 

12.01.2011 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда