Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване

от 13.01.2011

Местоположение:


Имот с кадастрален номер, 011019, с площ в размер 7 000 кв.м   в местността “Катранкьоновото” в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца.

Имота е собственост на “ЛЕЙКСАЙТ МЕНШУН” ЕООД,  гр. МездраВъзложител:


Маноуш Бардуач Нерен Бардуач

 

Управител на “ЛЕЙКСАЙТ МЕНШУН” ЕООД,  гр. Мездра

с адрес:
ул. „Ал. Стамболийски” № 87,  гр. Мездра, обл. Враца
тел. 0878 894 290

 

Лице за контакт: Йоана Вълчанова Константинова - тел. 0878 894 290

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


В имота с променен статут за нискоетажно жилищно застрояване, ще бъдат изградени жилищни сгради.

Строителството е ново. На територията на имота няма да бъдат извършвани други производствени дейности.

Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Хумусът, който ще се отнеме по време на строителството ще се депонира в рамките на имота.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството ще се извозват на Общинското разтоварище на гр. Враца в кв. Бистрец.

 

12.01.2011 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда