Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от „ЧИСТОТА БАЛКАНИ” ЕООД

от 10.01.2011

Местоположение:

Поземлен имот с кадастрални номера 12259.1021.345 на адрес: общ. враца, гр. Враца, ул. „Шипка”

 

Възложител:
Георги Ангелов Боснашки- управител

с адрес:
гр. София 1700, кв. „Витоша”, бл. 7, ап. 6, тел/факс: 02/868-92-25
 

Характеристика на инвестиционното предложение:


Изграждане на база за вторични суровини и извършване на дейности по събиране, предварително третиране /сортиране, балиране, подготовка за транспортиране/, временно съхранение и транспортиране на промишлени отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, метален скраб.

 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в „Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6 или в РИОСВ-Враца, бул. „Екз. Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда