Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на кравекомплекс

от 10.06.2007

Местоположение:

П.И. 12259.642.4, в местността “Коломановото” по плана за земеразделянето на гр. Враца

Възложител:

“Силвия – 7” ООД, ул. “Пълковица” № 7, кв. Кулата, гр. Враца, тел. 02 979 17 75, единен идентификационен номер: BG 106617172

Характеристика на инвестиционното предложение:

Изграждане на кравекомплекс за свободно-боксово отглеждане на 1208 бр. крави и 1315 бр. телета и юници в имот собственост на възложителя на площ – 8 9 955 м?, включващ: два обора за крави, доилна зала, родилно, обор за млади животни, обор за телета, склад за концентриран фураж, хале за сено и слама, два броя лагуни за тор, два броя ферментатори за биогаз, помещения за генератори на ток.

Решение:

№ ВР – 06 – ПР -1 / 2007 г . от 06 .0 4 .2007 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящето Решение отменя РЕШЕНИЕ № ВР-06-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 29.01.2007 г. на Директора на РИОСВ Враца, поради настъпила промяна в площта, необходима за реализиране на инвестиционното предложение от 49 800 м? на 89 955 м?.

За допълнителна информация:

РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда