начало » Местни данъци и такси » Бланки и формуляри за администриране на местни данъци и такси

  

• Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ ЗА  ПРИТЕЖАВАНО  ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО  СРЕДСТВО

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за ЗА  ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО  СРЕДСТВО

• Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

• Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества 

• Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

• Декларация по чл. 61p, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

• Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

• Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищни и жилищни имоти

• Искане за издаване на документи по Закона за местните данъци и такси

• Зявление за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти според количеството на битовите отпадъци

• Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка   

• Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче.

• ИСКАНЕ за издаване на документ по чл.87, ал.10 от ДОПК.

• ИСКАНЕ за издаване на документ по чл.87, ал.11 от ДОПК.