Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Администрация » Структура

 

 Графика на СТРУКТУРАТА  

СТРУКТУРА

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

/Приета с Решение № 111 от 29.03.2016 г./

 

РЪКОВОДСТВО

 

Кмет

Заместник – кмет икономика и финанси

Заместник – кмет устройство на територията, строителство и обществени поръчки

Заместник – кмет програми, проекти и инвестиции

Заместник – кмет хуманитарни дейности

Секретар

 

ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

1. Главен архитект – 1. щ. бр.

2. Отдел „Вътрешен одит”- 3 щ.бр.

3. Финансов контрольор – 1 щ.бр.

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 48 Щ.БР.

 

            Отдел „Канцелария на Кмета” – 3 щ. бр.

            Дирекция „Административно обслужване и работа с кметствата – 24 щ. бр

            Отдел „Човешки ресурси” – 3 щ. бр.

            Дирекция „Финансово – счетоводна дейност” – 12 щ. бр.

            Дирекция „Административно правни дейности” – 6 щ. бр.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 88 Щ.БР.

 

Дирекция „Маркетинг, програми и проекти” – 12 щ. бр

Дирекция „Строителство и инфраструктура” – 19 щ. бр.

Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството” – 10 щ. бр.

Отдел „Публична инфраструктура и околна среда” – 8 щ. бр.

Дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности” – 14 щ. бр.

Отдел „Образование и култура“ – 7 щ. бр.

Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ – 6 щ. бр.

Дирекция „Местни данъци и такси” – 14 щ. бр.

Отдел „Общинска собственост“ – 6 щ. бр.

Отдел „Гражданско състояние“ – 6 щ. бр.

Главни специалисти в кметства – 17 щ.бр.

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 22 Щ.БР.

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА – 169 щ.бр. в т.ч.:

 

1.Делегирана държавна дейност – 129 щ. бр.

2.Дофинансирани – 40 щ. бр.